Sektorsprogrammen

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor till exempel miljö, utbildning eller kultur. I de flesta fall krävs projektpartner från andra EU-länder.

De allra flesta sektorsprogrammen styrs från Bryssel, med undantag av när nationella myndigheter administrerar programmen. För vissa finns nationella kontaktpunkter som informerar och svarar på frågor om programmet och ansökningsprocessen.

Inom respektive program finns en gemensam pott pengar för hela EU och medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa.

Exempel på några sektorsprogram som är intressanta för Uppsala län:

 • Horisont 2020.
 • Hälsoprogrammet.
 • Life.
 • Erasmus+
 • Sysselsättning och social innovation.
 • Europa för medborgarna.
 • Kreativa Europa.
 • Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. En stor del av programmet är inriktat mot arbete med stora samhälleliga utmaningar, exempelvis hälsa och välfärd, samhällsbyggande och miljöfrågor.

Programmet delas in i tre huvudområden

Spetskompetens finansierar banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur. Forskare får möjlighet att samarbeta och dela idéer över EU-ländernas gränser för att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.

Industriellt ledarskap finansierar lovande och strategisk teknik, till exempel avancerad tillverkning och mikroelektronik. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nano-elektronik, nano-teknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

Samhälleliga utmaningar finansierar nödvändiga innovativa satsningar för att klara av de utmaningar europeiska samhällen står inför, till exempel hälsa och demografiska förändringar; livsmedelstrygghet och bioekonomin; ren, säker och effektiv energi; smarta, gröna och integrerade transporter samt inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.

Förvaltande myndighet för Horisont 2020 är EU-kommissionen och Sveriges nationella kontaktpunkt är Vinnova.

Horisont 2020 via europa.eu

Den svenska webbplatsen Vinnova via vinnova.se

Hälsoprogrammet

Folkhälsoprogrammet 2014–2020 ska stödja åtgärder inom hälsoområdet och utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i Europa och fokuserar på 23 prioriterade områden och fyra specifika mål:

 1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och bidra till en sund livsstil genom att låta hälsofrågor genomsyra all politik.
 2. Skydda EU-invånarna mot allvarliga internationella hälsohot.
 3. Bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem.
 4. Förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.

Folkhälsoprogrammet har en budget på 449,4 miljoner euro.

EU-kommissionens genomförandeorgan CHAFEA är förvaltande myndighet.

Folkhälsomyndigheten är Sveriges nationella kontaktpunkt.

Folkhälsoprogrammet via europa.eu

NCP Folkhälsomyndigheten via folkhälsomyndigheten.se

Life

Syftet med Lifeprogrammet 2014–2020 är att främja ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om biologisk mångfald och stödja Natura 2000-områden över hela EU.

Life har två delprogram

Miljö och Klimatpolitik.

Delprogrammet Miljö har tre prioriteringsområden

 1. Miljö och Resurseffektivitet.
 2. Natur och Biologisk.
 3. Miljöstyrning och miljöinformation.

Delprogrammet Klimatpolitik har tre prioriteringsområden

 1. Begränsning av miljöförändring.
 2. Klimatanpassning.
 3. Klimatstyrning och klimatinformation.

Europakommissionen (miljöavdelningen och klimatpolitiska avdelningen) förvaltar programmet, men implementeringen av många komponenter är delegerat till genomförandeorganet för små och medelstora företag. Sveriges nationella kontaktpunkt är Naturvårdsverket.

Lifeprogrammet via europa.eu

Naturvårdsverket.se

Life projektdatabas (öppnas i nytt fönster)

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa. Programmet ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som volontärer utomlands. Erasmus+ ska bidra till Europa 2020-strategin för tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering och till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020. Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.

Erasmus+ erbjuder möjligheter till många olika typer av deltagare och organisationer och har en budget på 14,7 miljarder euro.

EU-kommissionen ansvarar för den övergripande programförvaltningen men implementeringen av många komponenter är delegerat till genomförandeorganet Education, audiovisual and culture executive agency.

Sveriges nationella kontaktpunkt är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Universitets- och högskolerådet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor via mucf.se

Universitets- och högskolerådet via uhr.se

Sysselsättning och social innovation

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) 2014–2020 ska främja högkvalitativa och hållbara jobb. Programmet ska garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd och bekämpa social utestängning och fattigdom samt bidra till bättre arbetsvillkor.

Programmen fokuserar på tre mål och använder tre mindre program.

En modernare sysselsättnings- och socialpolitik genom Progress som fokuserar på:

 • Sysselsättning, främst kampen mot ungdomsarbetslösheten.
 • Socialt skydd, social delaktighet och minskning och förebyggande av fattigdom.
 • Rättigheter på arbetsplatsen.

Större rörlighet på arbetsmarknaden genom Eures som fokuserar på:

 • Lättillgänglig information om lediga platser, ansökningar och all tillhörande information för sökande och arbetsgivare.
 • Utveckling av tjänster för rekrytering och arbetsförmedling.
 • Partnerskap över landsgränserna.

Socialt företagande och bättre tillgång till mikrokrediter genom:

 • Mikrokrediter och mikrolån till utsatta grupper och mikroföretag
 • Socialt entreprenörskap

Programmen förvaltas av EU-kommissionen via Generaldirektrat sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Progress via europa.eu

Eures via europa.eu

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap via europa.eu

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna 2014–2020 syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid. Programmet ska främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och visa den mångfald som finns i EU.

EU-kommissionen ansvarar för den övergripande programförvaltningen men implementeringen av många komponenter är delegerat till genomförandeorganet Education, audiovisual and culture executive agency. Sveriges nationella kontaktpunkt är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor via mucf.se

Kreativa Europa

Kreativa Europa för perioden 2021–2027 syftar till att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet samt att öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn. Men denna satsning till EU ge europeisk kultur större synlighet.

Programmet är delad i två delprogram; Kultur och Media

 • Kultur stödjer europeiska samarbetsprojekt, nätverk och plattformar samt översättning och spridning av europeisk skönlitteratur.
 • Media stödjer film, tv och interaktiva medier.

EU-kommissionen ansvarar för den övergripande programförvaltningen men implementeringen av många komponenter är delegerat till genomförandeorganet Education, audiovisual and culture executive agency. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet Media.

Kulturprogrammet i Sverige via kulturradet.se

Mediaprogrammet i Sverige via filminstitutet.se

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2014–2020 ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet inom Europa.

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för programarbetet valt att prioritera insatser och medfinansiera projekt inom tre huvudområden:

 • Asyl.
 • Integration och laglig migration.
 • Återvändande.

Ansvarig myndighet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige är Migrationsverket.

AMIF-programmet via europa.eu

Migrationsverket via migrationsverket.se

Kontakt

Andrew Metcalfe

Utvecklingsstrateg