Sektorsprogrammen

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor till exempel miljö, utbildning eller kultur. I de flesta fall krävs projektpartner från andra EU-länder.

De allra flesta sektorsprogrammen styrs från Bryssel, med undantag av när nationella myndigheter administrerar programmen. För vissa finns nationella kontaktpunkter som informerar och svarar på frågor om programmet och ansökningsprocessen.

Inom respektive program finns en gemensam budget för hela EU och medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa.

Exempel på några sektorsprogram som är intressanta för Uppsala län:

 • Horisont Europa för forskning.
 • Hälsoprogrammet för folkhälsa.
 • Life för klimat och miljö.
 • Erasmus+ för studentutbyte.
 • Sysselsättning och social innovation.
 • Kreativa Europa.
 • Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Horisont Europa

Horisont Europa (HE27) är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ramprogrammet tar sikte på globala utmaningar och FN:s hållbarhetsmål och har en budget på över 95 miljarder euro.

Programmet är tillgänglig för alla typer av organisationer inom, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle i hela Europa.

Horisont Europa ska:

 • stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet.
 • främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande.
 • ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla; behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingar.

Programmet delas in i tre huvudområden, pelare

Vetenskaplig spetskompetens - som betonar den öppna forskningen, med målet att förstärka och utöka kompetensen inom EU:s vetenskapliga sfär.

Pelaren omfattar tre delområden:

 • Europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden.
 • Marie Skłodowska Curie Åtgärder (MSCA) stödjer forskares karriärutveckling.
 • Forskningsinfrastrukturer som bedriva forskning av högsta kvalitet och används av forskare eller forskargrupper inom alla forskningsområden.

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – som lyfter industrins avgörande roll i att uppnå de övergripande målen med Horisont Europa.

Pelaren stödjer teknologisk och industriell kapacitet att möta de globala utmaningarna och genomförs via sju klustersatsningar:

 1. Hälsa – stödjer arbetar för att bättre förstå och hantera hälsa och sjukdomar, inklusive gränsöverskridande hälsorisker och smittor, för att leverera en integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård i hela Europa.
 2. Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen - bidrar till att stärka demokratisk styrning och medborgarnas delaktighet, skydda och främja kulturarvet och bemöta utmaningar kring mångfacetterade sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.
 3. Civil säkerhet för samhället - stödjer EU: s politiska prioriteringar inom säkerhet, inklusive cybersäkerhet, riskreducering av katastrofer samt stärka samhällets motståndskraft.
 4. Digitala frågor, industri och rymden - samlar dels den generiska teknologi som vi bygger digitaliseringen utifrån, dels insatser för att säkerställa att digitaliseringen kommer hela samhället tillgodo.
 5. Klimat, energi och mobilitet – siktar mot att Europa ska nå klimatneutralitet senast år 2050.
 6. Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö - strävar efter att minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion, lantbruk, vattenbruk, skogsbruk och samtidigt bibehålla eller utöka den europeiska konkurrenskraften.
 7. Gemensamma forskningscentrumet (Joint Research Centre (JRC)) – ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder. 

Innovativa Europa - som stimulerar marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation.
 
Pelaren omfattar tre huvud delområden:

 • Europeiska innovationsrådet (EIC) - stödjer banbrytande och marknadsetablering för innovationer som är för ekonomiskt riskabel för privata investerare.
 • Europeiska innovationsekosystem - sammanbinda regionala och nationella innovationsaktörer.
 • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) - sammanför aktörer inom forskning, utbildning och näringsliv för att arbeta mot gemensamma mål som främjar innovation.

Förvaltande myndighet för Horisont Europa 2020-27 är EU-kommissionen och Sveriges nationell kontaktpunkt är Vinnova.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT har i uppdrag att öka Europas förmåga till innovation genom att sammanföra aktörer inom forskning, utbildning och näringsliv.

Hälsoprogrammet EU för hälsa

Hälsoprogrammet EU för hälsa är EUs program för att främja hälsa, förebygga sjukdomar och skydda EU-medborgare från allvarliga hälsohot.

EU4Health syftar till att:

 • öka EU:s beredskap för allvarliga gränsöverskridande hälsohot genom att skapa:
  • beredskapslager för användning i händelse av kris.
  • en gränsöverskridande beredskapsstyrka av hälso- och vårdpersonal samt experter.
  • ökad övervakning av hälso- och smittskyddshot.
 • stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan möta epidemier samt långsiktiga utmaningar genom att stimulera:
  • sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande i en åldrande befolkning.
  • digital omvandling av hälso- och sjukvårdssystem.
  • tillgång till hälso- och sjukvård för utsatta grupper.
 • göra läkemedel och medicintekniska produktertillgängliga och prisvärda, förespråka en försiktig och effektiv användning av antimikrobiella läkemedel samt främja medicinsk och farmaceutisk innovation och en grönare tillverkning.

Folkhälsoprogrammet 2021-27 har en budget på cirka 5 miljarder euro.

EU-kommissionens genomförandeorgan CHAFEA är förvaltande myndighet. Folkhälsomyndigheten är Sveriges nationella kontaktpunkt.

Life

Syftet med LIFE-programmet 2021-27 är att främja klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, övergång till ren energi och implementering av art- och habitatdirektivet över hela EU.

LIFE finansierar projekt inom fyra områden

Cirkulär ekonomi och livskvalitet:

 • Påskyndar omställningen till ett hållbart, cirkulärt och giftfritt samhälle
 • Resurseffektivitet
 • Mindre avfall
 • Bättre rening
 • Ökad återvinning

Klimatbegränsning och klimatanpassning:

 • Ett klimatneutralt och mindre sårbart samhälle
 • Minskade utsläpp av koldioxid
 • Fossilfrihet
 • Klimatanpassning

Övergång till ren energi:

 • Ny teknik, digitalisering, nya tjänster, företagsmodeller och förbättrade yrkeskunnande för att påskynda övergången till ren teknik
 • Utveckling av policyramverk
 • Attrahera privat kapital för hållbar energi
 • Stödja utvecklingen av lokala och regionala investeringsprojekt
 • Engagera, involvera och stärka medborgarna

Natur och Biologisk mångfald:

 • Stoppa eller vända förlusten av biologisk mångfald, på land eller i vatten
 • Art- och habitatdirektivet
 • Fågeldirektivet
 • Havsmiljödirektivet
 • Ramdirektivet för vatten

EUs strategi för biologisk mångfald 2030

Europakommissionen (miljöavdelningen och klimatpolitiska avdelningen) förvaltar programmet. Sveriges nationell kontaktpunkt är Naturvårdsverket.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa.

Det nya programmet är ambitiöst och fokuserar särskilt på att underlätta deltagande för människor med mindre privilegierad bakgrund. Programmet stärker ungdomar, ger människor möjlighet att få erfarenhet och delta i gränsöverskridande mobilitet samt främjar en europeisk identitet genom arbete, erfarenhet, utbildning och internationell rörlighet.

Programmets struktur efterliknar den tidigare programperioden med en indelning i tre programområden:

 • Mobilitet
 • Samarbetsprojekt
 • Stöd för policyförändring

Erasmus+ erbjuder möjligheter till många olika typer av deltagare och organisationer och har en budget på 26 miljarder euro.

Sverige har tre nationella kontaktpunkter:

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
 • Universitets- och högskolerådet 
 • Riksidrottsförbundet.

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) fortsätter med erbjudanden av fler och mer flexibla möjligheter för både små och stora verksamheter inom till alla utbildningssektorer: för-, grund- och gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Både lärare och annan personal, elever och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), förvaltar programmet för ungdomsaktiviteter Erasmus+ Ung och Aktiv som omfattar:

Erasmus+ Mobilitet

 • Ungdomsutbyte
 • Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga
 • Projekt för att öka ungas engagemang

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

 • Samarbetspartnerskap
 • Småskaliga partnerskap

MUCF förvaltar även två andra närliggande EU-program:

Europeiska solidaritetskåren - EU:s program för att möta upp ungas samhällsengagemang genom att erbjuda dem möjligheter att göra nytta i lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor.

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) - EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden samt upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet informerar om Erasmus+ Sport som förstärker den europeiska motions- och idrottspolitiken på gräsrotsnivå genom att främja utveckling av volontärverksamhet, ökad hälsomotion, bekämpning av dopning samt spridning av goda erfarenheter och metoder.

Kreativa Europa

Kreativa Europa för perioden 2021–2027 syftar till att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet samt att öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn. 

Programmet är delat i tre delprogram:

 • Kultur stödjer europeiska samarbetsprojekt, nätverk och plattformar samt översättning och spridning av europeisk skönlitteratur.
 • Media stödjer film, tv och interaktiva medier.
 • Sektorövergripande programmet.

EU-kommissionen ansvarar för den övergripande programförvaltningen men implementeringen av många komponenter är delegerat till genomförandeorganet Education, audiovisual and culture executive agency (EACEA). I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet Media.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027 ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet inom Europa.

Programmet fokuserar på tre huvudområden:

 • Asyl.
 • Integration och laglig migration.
 • Återvändande.

Ansvarig myndighet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige är Migrationsverket.

Kontakt

Andrew Metcalfe

Utvecklingsstrateg