Struktur- och investeringsfonder

EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI- fonder) är framtagna och styrda utifrån förutsättningarna i Uppsala län, närliggande län samt de länder som programmen omfattar. Alla ESI-fonder är geografiskt avgränsade till specifika regioner i Europa. Fonderna omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden samt havs- och fiskerifonden.

Regionalfonden och socialfonden

Både fonderna är avgränsade till Östra Mellansverige  som omfattar Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län.

Regionalfonden omfattar cirka 600 mkr och fokuserar på:

 • Ett smartare EU: innovation, digitalisering, småföretagandet samt kompetensutveckling.

 • Ett grönare, koldioxidfritt EU: energiomställning, energisystem och en cirkulär ekonomi.

Socialfonden omfattar cirka 800 mkr och fokuserar på:

 • Ett mer socialt EU: arbetsmarknad, utbildning, kompetens, social inkludering och sociala rättigheter.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge programmen en regional förankring har Östra Mellansverige bildat ett strukturfondspartnerskap. Partnerskapet verkar för både socialfonden och regionalfonden och är sammansatt av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner samt företrädare för arbetsmarknadens organisationer. Strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet (ESF) och Tillväxtverket (ERUF).

Jordbruksfonden

Landsbydgsprogrammet syftar till att skapa lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som arbetar för öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling innovation och klimatanpassning är alla tvärgående fokusområden

Lokalledd utveckling syftar till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd i Sverige som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Havs- och fiskerifonden

Havs- och fiskerifonden syftar till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige samt genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Interreg-programmen

Interreg-programmen syftar till att utveckla samarbete över EU-gränser och omfattar tre skilda program:

 • Central Baltic – samverkan inom Sverige, södra Finland, Åland, Estland och Lettland.
 • Östersjöprogrammet – samverkan med alla länder runt Östersjön.
 • Interreg Europe – samverkan över hela EU.

Socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. EU:s mål med programmet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

Programmet omfattar cirka 800 mkr och Östra Mellansveriges fem län: Uppsala, Sörmland, Örebro Östergötland samt Västmanland. Förvaltande myndigheten är ESF-rådet i Örebro. Programmet riktar in sig på:

Programområde 1 – Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla:

 • Främja livslångt lärande.
 • Kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter.
 • Förändringar och nya kompetenskrav utifrån arbetsmarknadens behov.
 • karriärövergångar och yrkesmässig rörlighet.

Programområde 2 – Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla:

 • Aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande.
 • Förbättrad anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper.

Den regionala handlingsplanen

Östra Mellansverige har tagit fram en regional handlingsplan som beskriver hur det nationella ESF-programmet ska användas.

Regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Den syfte är att minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna.

Programmet omfattar cirka 600 mkr och Östra Mellansveriges fem län: Uppsala, Sörmland, Örebro Östergötland samt Västmanland. Förvaltande myndigheten är Tillväxtverket i Örebro. Programmet riktar in sig på:

Ett smartare Östra Mellansverige:

 • Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.
 • Dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag, forskningsorganisationer och offentliga myndigheter.
 • Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft.
 • Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap.

Ett grönare och koldioxidsnålare Östra Mellansverige:

 • Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utbytet av idéer och skapandet av nya företag, inkluderat genom företagsinkubatorer.
 • Öka tillgången till kapital i olika utvecklingsfaser, stödja tillväxt och internationalisering i befintliga företag, socialt företagande, utveckla stödjande e-tjänster till näringslivet och kompetensutveckling.

Lokala fonder

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2021-2027

2021-2022 är förlängningsår för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet startar under 2022. Arbetet med den nya gemensamma jordbrukspolitiken och dess nationella strategiska plan startar från och med 2023.

Lokalt ledd utveckling - Leader-modellen 2023-2027

Arbetet med de nya programmen startar från och med 2023.

För Uppsala läns räkning är tre Leaderområden aktiva i länets kommunala samverkan:

 • Leader Upplandsbygd som omfattar, Knivsta, Uppsala, Östhammar och Sigtuna Vallentuna.

 • Leader Nedre Dalälven som omfattar Heby, Tierp och Älvkarleby tillsammans med Gävle, Sandviken Säter, Hedemora, Avesta och Sala.

 • Leader Mälardalen som omfattar Enköping, Håbo, Lindesberg, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås och Upplands-Bro.

 • Leader Stockholmsbygd som tillgängliggör en del av del havs- och fiskeriprogrammet till Östhammars kommun.

Interregionala fonder

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Projekt och nätverken ska bjuda in till framtagandet av gemensamma lösningar till utmaningar som överskrider administrativa gränser och som kräver ömsesidigt ägande och agerande. Programmen finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För Uppsala läns räkning finns fem viktiga program:

 • Central Baltic-programmet – gränsöverskridande samarbetsprogrammet i mellersta Östersjöregionen.
 • Östersjöprogrammet – transnationella samarbetsprogrammet i Östersjöregionen.
 • Interreg Europé – interregionala samarbetsprogrammet över hela EU.
 • Espon.
 • Urbact III.

Central Baltic-programmet 2021–2027

Central Baltic-programmet 2021– 2027 – gränsöverskridande samarbetsprogrammet i mellersta Östersjöregionen – har cirka 115 miljoner euro tillgängligt för gränsöverskridande samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet som består  regioner i Sverige, Södra Finland, Åland, Estland och Lettland.

Programmet riktar in sig på:

 • More exports by SMEs
 • More Scale-up growth companies
 • Joint circular economy solutions
 • Improved coastal and marine environment
 • Decreased CO2 emissions
 • Improved employment opportunities
 • Improved public services and solutions for citizens

Östersjöprogrammet 2021– 2027 – transnationella samarbetsprogrammet i Östersjöregionen.

Östersjöprogrammet 2021–2027 har cirka 260 miljoner euro tillgängligt för transnationella samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland (vissa områden), Lettland, Litauen och Polen.

Programmet riktar in sig på:

 • Innovative societies
 • Sustainable seas
 • Climate-neutral societies
 • Public cooperation

Interreg Europe 2021–2027 – interregionala samarbetsprogrammet över hela EU

Interreg Europe 2021–2027 programmet har cirka 350 miljoner euro tillgängligt för interregionala samarbetsprojekt med fokus på att förbättra regionala utvecklingsstrategier och program. Programområdet omfattar regioner i hela Europa. Samverkande regioner och länder behöver inte gränsa till varandra

Programmet riktar in sig på:

 • A smart EU
 • A green EU
 • A connected EU
 • A social EU
 • A closer EU

Espon 2020

Espon är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering och syftar till att främja gemensamma regionala analyser för hela EU.

Programmet ska genom olika transnationellt sammansatta forskningsprojekt producera jämförbar information, fakta, analyser och scenarier om utvecklingsförutsättningarna för europeiska regioner, städer och territorier.

Urbact IV

URBACT IV är ett interregionalt samarbetsprogram för hela EU som fokuserar på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling

Kontakt

Andrew Metcalfe

Utvecklingsstrateg