Struktur- och investeringsfonder

EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI- fonder) är framtagna och styrda utifrån förutsättningarna i Uppsala län, närliggande län samt de länder som programmen omfattar. Alla ESI-fonder är geografiskt avgränsade till specifika regioner i Europa. Fonderna omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden samt havs- och fiskerifonden.

Regionalfonden och socialfonden

Både fonderna är avgränsade till Östra Mellansverige  som omfattar Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län.

Regionalfonden omfattar cirka 600 mkr och fokuserar på att:

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft.
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Socialfonden omfattar cirka 800 mkr och fokuserar på:

 • Kompetensförsörjning.
 • Ökade övergångar till arbete.

Strukturfondspartnerskapet

För att ge programmen en regional förankring har Östra Mellansverige bildat ett strukturfondspartnerskap. Partnerskapet verkar för både socialfonden och regionalfonden och är sammansatt av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet (ESF) och Tillväxtverket (ERUF).

Utsedda ledamöter i Östra Mellansverige via esf.se

Jordbruksfonden

Landsbydgsprogrammet syftar till att skapa lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som arbetar för öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling innovation och klimatanpassning är alla tvärgående fokusområden

Lokalledd utveckling syftar till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd i Sverige som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Havs- och fiskerifonden

Havs- och fiskerifonden syftar till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige samt genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Interreg-programmen

Interreg-programmen syftar till att utveckla samarbete över EU-gränser och omfattar tre skilda program:

 • Central Baltic – samverkan inom Sverige, södra Finland, Åland, Estland och Lettland.
 • Östersjöprogrammet – samverkan med alla länder runt Östersjön.
 • Interreg Europe – samverkan över hela EU.

Socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. EU:s mål med programmet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

Programmet omfattar cirka 800 mkr och Östra Mellansveriges fem län: Uppsala, Sörmland, Örebro Östergötland samt Västmanland. Förvaltande myndigheten är ESF-rådet i Örebro. Programmet riktar in sig på:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning:

 • Stärka tillgången till livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper.
 • Underlätta övergången från utbildning till arbetsliv.

Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete:

 • Tillgång till sysselsättning för arbetssökande.
 • Varaktig integration av ungdomar.
 • Aktiv inkludering för att ökad anställbarhet.

Den regionala handlingsplanen

Östra Mellansverige har tagit fram en regional handlingsplan som beskriver hur det nationella ESF-programmet ska användas.

Den regionala handlingsplanen Regional via esf.se

ESF-programmet i Östra Mellansverige via esf.se

ESF-projektbanken via esf.se

Regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Den syfte är att minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna.

Programmet omfattar cirka 600 mkr och Östra Mellansveriges fem län: Uppsala, Sörmland, Örebro Östergötland samt Västmanland. Förvaltande myndigheten är Tillväxtverket i Örebro. Programmet riktar in sig på:

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation:

 • Förbättra forsknings- och innovationsstrukturen genom ökat utbyte mellan starka innovationsmiljöer världen över, demonstrationsmiljöer, testbäddsverksamhet med mera.
 • Främja företagsinvesteringar genom smart specialisering och utveckling av konkurrenskraftiga kluster, stöd till företagsinkubatorer, sociala innovationer, innovationsdriven välfärdssektor, teknik med låga koldioxidutsläpp och IKT-tjänster.

Ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag:

 • Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utbytet av idéer och skapandet av nya företag, inkluderat genom företagsinkubatorer.
 • Öka tillgången till kapital i olika utvecklingsfaser, stödja tillväxt och internationalisering i befintliga företag, socialt företagande, utveckla stödjande e-tjänster till näringslivet och kompetensutveckling.

Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer:

 • Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag, inklusive logistiklösningar i kombination med förnyelsebar energi.
 • Stödja energieffektivitet, smart energihantering och användningen av förnyelsebar energi inom offentliga infrastrukturer, privata och offentliga byggnader och anläggningar inom bostadssektorn.

ERUF-programmet på Tillväxtverkets webbplats

En kortversion av programdokumentet på Tillväxtverkets webbplats

Lokala fonder

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

EU-finansiering inom Uppsala läns landsbygdsprogram och havs- och fiskeriprogram ska bidra till en levande, smart och hållbar landsbygd i Uppsala län. Fonderna ligger också i linje med EU:s tillväxtstrategi EU 2020 för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

Den regionala handlingsplanen ”Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014– 2020” visar hur Länsstyrelsen arbetar med programmen i länet och används som underlag vid prioritering och urval av ansökningar.

Handlingsplanen riktar sig mot:

 • Kompetensutveckling och rådgivning.
 • Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring.
 • Miljöinvesteringar.
 • Jordbruks- och affärsutveckling.
 • Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd.
 • Aktörsamverkan.

Handlingsplanen omfattar Uppsala län och cirka 390 mkr.

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling 2014–2020 (Leader-modellen) har sin utgångspunkt i lokala förutsättningar och lokala initiativ och syftar till utveckling och förnyelse.

Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt. Leader är en experimentverkstad, där de på landsbygden bofasta och verksamma själv uppmuntras till möjligheten att genomföra egna satsningar och initiativ av betydelse för bygdens utveckling.

Under 2014–2020 har Sverige 48 beslutade Leaderområden igång med finansiering och uppdrag i linje med regionalfonden, socialfonden, landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet.

För Uppsala läns räkning är tre Leaderområden aktiva i länets kommunala samverkan:

 • Leader Nedre Dalälven som omfattar Heby, Tierp och Älvkarleby tillsammans med Gävle, Sandviken Säter, Hedemora, Avesta och Sala.
 • Leader Upplandsbygd som omfattar, Knivsta, Uppsala, Östhammar och Sigtuna.
 • Leader Stockholmsbygd som tillgängliggör en del av del havs- och fiskeriprogrammet till Östhammars kommun.

Den regionala handlingsplanen Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 på länsstyrelsen.se

Leader Upplandsbygd på upplandsbygd.se

Leader Nedra Dalälven på leadernedredalaälven.se

Leader Stockholmsbygd på leaderstockholmsbygd.se

Interregionala fonder

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Projekt och nätverken ska bjuda in till framtagandet av gemensamma lösningar till utmaningar som överskrider administrativa gränser och som kräver ömsesidigt ägande och agerande. Programmen finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För Uppsala läns räkning finns fem viktiga program:

 • Central Baltic-programmet – gränsöverskridande samarbetsprogrammet i mellersta Östersjöregionen.
 • Östersjöprogrammet – transnationella samarbetsprogrammet i Östersjöregionen.
 • Interreg Europé – interregionala samarbetsprogrammet över hela EU.
 • Espon.
 • Urbact III.

Sveriges samlingssite eufonder.se 

Central Baltic-programmet 2014– 2020

Central Baltic-programmet 2014– 2020 – gränsöverskridande samarbetsprogrammet i mellersta Östersjöregionen – har 115 miljoner euro tillgängligt för gränsöverskridande samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet som består av 27 regioner i Sverige, Södra Finland, Åland, Estland och Lettland.

Programmet riktar in sig på:

 • Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft.
 • Hållbar användning av våra gemensamma resurser.
 • Ökad tillgänglighet i regionen.
 • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap.

Sveriges kontaktpunkt centralbaltic.eu

Central Baltic programmet på centralbaltic.eu

Östersjöprogrammet 2014– 2020 – transnationella samarbetsprogrammet i Östersjöregionen.

Östersjöprogrammet 2014–2020 har 263,8 miljoner euro tillgängligt för transnationella samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland (vissa områden), Lettland, Litauen och Polen.

Programmet riktar in sig på:

 • Innovationer.
 • Effektiv användning av naturresurser.
 • Hållbara transporter.

Östersjöprogrammet på interreg-baltic.eu

Tillväxtverket (Sveriges nationella kontaktpunkt) på tillväxtverket.se

Interreg Europe 2014–2020 – interregionala samarbetsprogrammet över hela EU

Interreg Europe 2014–2020 programmet har 359 miljoner euro tillgängligt för interregionala samarbetsprojekt med fokus på att förbättra regionala utvecklingsstrategier och program. Samverkande regioner och länder behöver inte gränsa till varandra

Programmet riktar in sig på:

 • Forskning och innovation.
 • Företagens konkurrenskraft.
 • Koldioxidsnål ekonomi.
 • Miljö och resurseffektivitet.

Sveriges samlingssite för Interreg eufonder.se

Interregprogrammet på interregeurope.eu

Espon 2020

Espon är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering och syftar till att främja gemensamma regionala analyser för hela EU.

Programmet ska genom olika transnationellt sammansatta forskningsprojekt producera jämförbar information, fakta, analyser och scenarier om utvecklingsförutsättningarna för europeiska regioner, städer och territorier.

ESPON 2014–2020 omfattar cirka 41 miljoner euro.

Tillväxtverket (Sveriges nationell kontaktpunkt) på tillväxtverket.se

Espon på espon.eu

Urbact III

Urbact III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Urbacts mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Urbact III 2014–2020 omfattar cirka 74 miljoner euro.

Urbact.eu

Den svenska Urbactsidan på urbact.eu

Kontakt

Andrew Metcalfe

Utvecklingsstrateg