Riktlinjer för folkhälsomedel

Region Uppsala arbetar för att Uppsala län ska ha ett gott samhällsklimat som är öppet och inkluderande med hög tillit. Ett led i detta arbete är stöd till civilsamhället i syfte att förstärka pågående insatser i verksamheten eller stöd till uppstart av nya satsningar.

Vilka kan ansöka?

Folkhälsomedlen är ett bidrag som delas ut till en aktör eller flera tillsammans, inom civilsamhället. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, upprop och andra aktörer. De som ansöker behöver vara en juridisk person och ha ett organisationsnummer.

Målgrupp

Folkhälsomedlen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering för barn och unga. Till målgruppen räknas också de närmaste runt barn och unga som skapar förutsättningarna för ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering. 

För vad kan man ansöka?

Folkhälsomedlen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering för barn och unga. Syftet är att förstärka pågående insatser i verksamheten eller stöd till uppstart av nya satsningar på insatser som skapar extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete.

I ansökan ska du beskriva hur nedanstående fyra punkter bidrar till insatsen eller projektet:  

  • Att skapa trygghet.
  • Att främja hälsa.
  • Delaktighet och inkludering i samhället.
  • Tillit till samhället och vår demokrati.

Bedömningskriterier

Villkor att tänka på vid ansökan:

  • Ansökan som främjar samarbeten med andra aktörer inom civilsamhället och har en bred samverkan värderas och prioriteras högre i konkurrens om medel.
  • Arbetsgruppen som läser igenom alla ansökningar tar hänsyn till att medlen kommer hela länet till godo. Det vill säga att den totala summan av medel fördelas över länet.
  • Stöd ska inte finansiera drift av ordinarie verksamhet men kan vara en del av en insats att förstärka redan pågående insatser/projekt.
  • Samma insatsområde delges inte bidrag två år i rad.
  • Ansökningar som beviljats medel inom Region Uppsala inom samma tidsperiod beviljas inte.
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektmål och förväntad effekt. 

Ansökan

Folkhälsomedlet utlyses och fördelas en gång per år.

Utlysning av Folkhälsomedel

Beviljat bidrag

Utbetalning av hela beloppet sker till angivet bankgiro eller postgiro efter beslut om tilldelning.

Information om projektet kan publiceras på Region Uppsalas webbplats.

Beslutsprocess

Alla ansökningar handläggs av en arbetsgrupp inom Region Uppsala. Arbetsgruppen har kompetens inom regional utveckling, folkhälsa, social hållbarhet och kulturutveckling. Efter en bedömning av ansökan kan arbetsgruppen föreslå att ansökan avslås, beviljas eller kompletteras.

Arbetsgruppen lämnar ett förslag på vilka som ska tilldelas medel till arbetsutskottet för den regionala utvecklingsnämnden. Det är den regionala utvecklingsnämnden som sedan fattar beslut om tilldelning av folkhälsomedel.

Kommunikation

Vid all kommunikation kring projektet ska det framgå att projektet stöds av Region Uppsala. Antingen genom att Region Uppsalas logotyp används, eller att projektet beskrivs genomföras med stöd av Region Uppsala.

Mejla kommunikation@regionuppsala.se för att få rätt logotyp.

Redovisning

Den som söker medel ska i slutet av året lämna in en verksamhetsberättelse med beskrivning av uppsatta mål, långsiktiga effekter, lärdomar och utmaningar.

Skicka den skriftliga redovisningen till region.uppsala@regionuppsala.se 

Kontakt

Martina Melander

Processledare