Cykelstrategi

Vi arbetar aktivt med att främja cyklingen i länet. I den regionala cykelstrategin fokuserar vi på vardagsresor längs det statliga vägnätet. Här tar vi också upp det som är viktigt för turister som cyklar och för personer som cyklar för avkoppling eller för att främja hälsan.

I Regional cykelstrategi för Uppsala län beskrivs tre mål för cyklingens utveckling. Målen utgår ifrån nationella och regionala mål kring hållbara transporter, miljö och folkhälsa år 2030. Strategin beskriver vilka områden länets aktörer behöver arbeta med för att främja cyklingen och nå de uppsatta målen.​

Cykelstrategin slår också fast var vi ska prioritera åtgärder inom cykel- och kollektivtrafik.

Regional cykelstrategi för Uppsala län (pdf)

Stärka cykling för rekreation och turism

Region Uppsala vill förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism i Uppsala län. I det korta perspektivet är tanken att använda befintligt vägnät med möjlighet att i framtiden identifiera nya dragningar och eventuella framtida behov av investeringar för att utveckla cykelleder. 

Arbetet startade under 2019 med framtagande av rapporten:

Cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län: Nuläge och visionsbild (pdf)

2021 fick Trafik och samhälle tillsammans med Regionkontoret ett uppdrag att under året ta fram en åtgärdsplan för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län tillsammans med länets kommuner.

Ett led i detta uppdrag blev att starta ett pilotprojekt 2021: Gemensamt projekt med Enköpings kommun, Håbo kommun och Upplandsstiftelsen för att undersöka möjligheten att etablera en regional cykelled med god standard. Denna cykelled ökar möjligheten för besöksnäringen att växa, för landsbygden att utvecklas samt bidrar till bättre miljö och folkhälsa.

Följande har gjorts i pilotprojektet:

  • ett förslag till regional cykelled har tagits fram i enlighet med Trafikverkets kriterier för att under 2023 kunna skicka in en ansökan om utmärkning till Trafikverket.
  • testat en modell för samverkan
  • tagit del av andra cykelledsprojekt för att lära oss av andras erfarenheter
  • dialog med Västkuststiftelsen som har ansvar för både vandrings- och cykelleder
  • förankring inom våra organisationer

Det finns idag nationella riktlinjer med kriterier att följa, då en region en kommun eller andra vill utveckla cykelleder på det svenska vägnätet. Riktlinjerna är framtagna av Trafikverket i samarbete med den nationella referensgruppen för cykelturism, med syfte att förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism i Sverige. Trafikverket tillsammans med referensgruppen ansvarar för att förvalta och utveckla kriterierna, vilka uppdaterades senast 2021. 

Cykelleder för rekreation och turism - Bransch (trafikverket.se)

Uppdraget överfördes under 2022 från trafik-och samhällsutvecklingsnämnden till regionstyrelsen och avdelningen regional utveckling.

Under 2023 genomförs en fördjupad förstudie med syfte att ta fram förslag till en hållbar samverkansmodell när det gäller arbetet med utveckling av regionala cykelleder i Uppsala län tillsammans med länets kommuner. Dessutom ska förutsättningarna för utveckling av regionala cykelleder i länet analyseras med utgångspunkt i rapporten ”Cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län: Nuläge och visionsbild”.

Cykelforum

Varje år anordnar vi Cykelforum tillsammans med en värdkommun. Här visar vi upp det samlade arbetet som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är att sprida kunskap inom infrastruktur, beteendepåverkan och innovation kopplat till hur cyklingen utvecklas.

Potentialstudie för cykling

Potentialstudien är en studie av cykelbarheten för dagliga resor i Uppsala län. Studien baseras på var sysselsatta och elever i Uppsala län bor och arbetar eller går i skolan eller på universitet. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive person och hur lång tid det tar dem att cykla sträckan. Då kan man se hur många personer som kan cykelpendla inom exempelvis 30 minuter samt potentiella cykelflöden i olika stråk.

Ta del av en storymap som visar potentialen för cykling i länet.

Cykelbokslut

Det årliga cykelbokslutet syftar till att kontinuerligt följa upp utvecklingen och ge en överblick av cyklingen i länet.

Cykelbokslut 2022 (pdf)

Kontakt

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg