Cykelstrategi

Vi arbetar aktivt med att främja cyklingen i länet. I den regionala cykelstrategin fokuserar vi på vardagsresor längs det statliga vägnätet. Här tar vi också upp det som är viktigt för turister som cyklar och för personer som cyklar för avkoppling eller för att främja hälsan.

I Regional cykelstrategi för Uppsala län beskrivs tre mål för cyklingens utveckling. Målen utgår ifrån nationella och regionala mål kring hållbara transporter, miljö och folkhälsa år 2030. Strategin beskriver vilka områden länets aktörer behöver arbeta med för att främja cyklingen och nå de uppsatta målen.​

Cykelstrategin slår också fast var vi ska prioritera åtgärder inom cykel- och kollektivtrafik.

Cykelstrategin bygger på tre mål. År 2030 ska:

  • Cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • Andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent.
  • Antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

Cykelforum

Varje år anordnar vi Cykelforum tillsammans med en värdkommun. Här visar vi upp det samlade arbetet som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är att sprida kunskap inom infrastruktur, beteendepåverkan och innovation kopplat till hur cyklingen utvecklas.

Läs mer om Cykelforum 2022 och anmäl dig

Potentialstudie för cykling

Potentialstudien är en studie av cykelbarheten för dagliga resor i Uppsala län. Studien baseras på var sysselsatta och elever i Uppsala län bor och arbetar eller går i skolan eller på universitet. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive person och hur lång tid det tar dem att cykla sträckan. Då kan man se hur många personer som kan cykelpendla inom exempelvis 30 minuter samt potentiella cykelflöden i olika stråk.

Ta del av en storymap som visar potentialen för cykling i länet.

Cykelbokslut

Här redovisas hur cyklingen i länet utvecklats. Här utvärderas också arbetet med målen, insatsområden och indikatorerna i cykelstrategin.​

Cykelbokslut 2020

Årets cykelprestation

Utmärkelsen kan ges till personer, organisationer eller projekt som har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län under föregående år.

Årets cykelprestation

Läs mer

Vill du veta mer? På Samverkanswebben finns dokument och handlingar som rör cykelstrategins genomförande.

Kontakt

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg