Digitalisering

Digital omställning är en förändringskraft som påverkar hela samhället. Det handlar om hur vi förhåller oss till och drar fördel av de möjligheter digitaliseringen innebär för arbetssätt, processer och beteenden.

Digitaliseringen medför många möjligheter för Uppsala län och främjar den regionala tillväxten. Att göra digitala lösningar tillgängliga för fler inom vård och omsorg är ett exempel på hur digitalisering är viktigt för att fortsatt kunna erbjuda god kvalitet på våra tjänster. Det kan handla om möjligheten för en person att få ta del av digitala vårdlösningar i hemmet.

Digitalisering skapar och stärker även nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. Samtidigt måste vi se till att de som inte vill eller kan använda de digitala möjligheterna också är delaktiga i samhället.

Strategi på flera nivåer

Det är viktigt att vi i EU, nationellt, regionalt och lokalt arbetar aktivt med både digitaliseringens möjligheter såväl som utmaningar.

EU strävar efter att skapa möjligheter för företag och människor i en hållbar och blomstrande digital framtid med människan i centrum. Policyprogrammet för det digitala decenniet vägleder EU:s digitala omställning med konkreta mål för 2030. Genom programmet för det digitala decenniet införs en årlig samarbetscykel för att nå de gemensamma målen. Styrningen bygger på en årlig samarbetsmekanism med EU-kommissionen och medlemsländerna. Regeringen kommer under 2024 att ta fram en nationell strategi.

Region Uppsalas arbete med digitalisering utgår från olika strategier på olika nivåer. Den regionala utvecklingsstrategin spelar en viktig roll i det regionala arbetet, samtidigt som vi även förhåller oss till Region Uppsalas interna strategi. Vi ser samverkan med olika aktörer i länet som en viktig del i den digitala omställningen.  

Digital agenda

Uppsala län var först i landet att ta fram en regional digital agenda. I den fastställs att vi behöver fokusera på att bygga ut grundläggande digital infrastruktur och utveckla användarvänliga och kvalitativa e-tjänster. Den digitala agendan antogs 2013 med visionen ”Uppsala är Europas mest attraktiva kunskapsregion”.

Bredband i Uppsala län

Utveckla den digitala infrastrukturen

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har ett långsiktigt åtagande att utveckla den digitala infrastrukturen. För länets hållbara utveckling är det av stor vikt att samtliga invånare, företag och offentlig sektor har tillgång till robust fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter. Genom samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan vi främja bredbandsutbyggnaden och se till att fler ansluter sig. Först när alla har en bredbandsuppkoppling kan digitaliseringens möjligheter nås fullt ut.

Följande indikatorer återfinns i RUS och ligger i linje med målsättningen i den nationella bredbandsstrategin:

  • 2023 bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • 2025 bör hela Uppsala län ha tillgång till snabbt bredband.

Bredbandsutbyggnaden

En majoritet av länets invånare har tillgång till snabbt bredband, men det råder stora variationer inom länet och mellan tätorter och landsbygder, där framför allt vissa områden på landsbygden i stor utsträckning saknar tillgång till en god bredbandsuppkoppling. För att säkerställa att hela länet har tillgång till bredband behöver ett särskilt fokus läggas på länets mer glesare delar, där det finns områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.

Totalt har 90,60 procent av hushållen i Uppsala län har tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/s. Det är en ökning med cirka 2,49 procentenheter från föregående år. Det visar Post- och telestyrelsens årliga mobil- och bredbandskartläggning från oktober år 2022.

Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnaden i Sverige är marknadsdriven, men kan ibland behöva ekonomiskt stöd för att realiseras. Det kan vara långa avstånd, svåra markförhållanden, begränsat kundunderlag eller många avtal som behöver tecknas som driver upp kostnaden i ett utbyggnadsprojekt.

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd med start 2020. Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Operatörer, stadsnät och fiberföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan däremot inte söka stödet.

År 2023 utdelas drygt 29 miljoner kronor till olika utbyggnadsprojekt i Uppsala län. Det var flera aktörer som sökte stöd och beviljades stödmedel. Berörda hushåll, arbetsställen och fritidshus kommer sannolikt att kontaktas av respektive aktör i de beviljade utbyggnadsprojekten. Det beviljade stödet från PTS ger Uppsala läns invånare möjligheten att ansluta sig till en snabb och stabil bredbandsuppkoppling.
Läs mer om bredbandsstöd hos PTS.

Region Uppsala arbetar för att främja tillgången till bredband

Genom funktionen som regional bredbandskoordinator arbetar Region Uppsala för bättre samordning och samverkan i bredbandsfrågor. I arbetet ingår det att stödja kommuner, kartlägga behov och följa och driva på bredbandsutbyggnaden i länet.

Du som är intresserad och vill veta mer om bredbandsutbyggnaden i ditt område ska i första hand kontakta din kommun.

Kontakt

Viktor Tullgren

Samhällsplanerare