Fyrspårsavtalet

Såväl Uppsala som Knivsta växer och med det växer också behovet av bostäder, service och en välfungerande kollektivtrafik som bidrar till ett hållbart resande och en god trafikmiljö i stan.

Uppsala län behöver också attrahera nya invånare för att kunna rekrytera personal till bland annat Akademiska sjukhuset och vårdcentraler samt till andra samhällsviktiga yrken i regionen. En av förutsättningarna är att det ska vara smidigt att pendla till och från arbetet och att det går att hitta en bostad för den som önskar flytta hit från annan ort.

Därför tecknades Fyrspårsavtalet

Byggandet av bostäder och infrastruktur har inte utvecklats i samma takt som tillväxten i  länet, idag råder ett underskott av bostäder. Knivsta och Uppsala är två av de platser i landet där bostadsbristen är stor och som det är lämpligt att bygga bostäder på. Det visar en utredningen tillsatt av regeringen i syfte att kartlägga möjligheter att minska bostadsbristen i landet. 

De två järnvägsspåren som byggdes i början av 1900-talet är eftersatta och har idag inte tillräcklig kapacitet för det växande antalet pendlare och för behovet av hållbara transporter i godstrafiken. Sträckan är känslig för störningar samtidigt som efterfrågan på tågresor har ökat kraftigt. Vid millennieskiftet genomfördes 700 000 tågavgångar per år och idag har antalet avgångar stigit till runt en miljon, en ökning med cirka 43 procent . För att öka antalet hållbara transporter flyttas godstrafiken över från våra vägar till järnvägens godståg vilket innebär en konkurrens om platsen på järnvägen som får allt svårare att räcka till för resenärer. 

Att bygga ut Ostkustbanan till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm är en nödvändig åtgärd för en hållbar tillväxt.

Vem ansvarar för vad i Fyrspårsavtalet?

När resultatet från kartläggningen av möjliga platser för bostadsbyggande presenterades 2017 så inleddes förhandlingarna som resulterade i Fyrspårsavtalet. Avtalet, som formellt är två – ett per respektive kommun, slöts mellan staten, Region Uppsala, Uppsala kommun och Knivsta kommun. Avtalet beskriver hur staten ska bygga ut järnvägen med ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, och två nya stationer, för att möjliggöra utveckling i regionen. Det betyder att kommunerna förbinder sig vid att planera för nya bostäder och Region Uppsala har uppdraget att utveckla kollektivtrafiken. 

Efterlängtad satsning 

Med fyra järnvägsspår kan snabb och mindre snabb tågtrafik gå på separata järnvägsspår vilket resulterar i en punktligare och smidigare tågtrafik med möjlighet till fler tågstationer och ett hållbart och flexibelt resande. 

Detta är beslutat

I juni 2022 tog regeringen beslut för en nationell plan för transportinfrastruktur. I planen avsätts 10 miljarder kronor för att bygga två nya järnvägsspår år 2022–2033. Arbetet med järnvägsplan pågår och planen ska vara klar år 2026.

I mars 2023 tog regeringen beslut om att byggstart för två nya järnvägsspår planeras till 2025-2027. Enligt fyrspårsavtalet ska utbyggnaden till fyra spår vara klar senast år 2034.

De nya järnvägsspåren kommer att vara cirka 23 kilometer långa. Inom Uppsala kommun kommer de nya spåren gå bredvid de befintliga.

Vilka byggnationer är planerade?

Knivsta kommun planerar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057. Uppsala kommun planerar 33 000 bostäder i de södra och sydöstra stadsdelarna fram till år 2050. Region Uppsala ska bidra med en god kollektivtrafikförsörjning och satsningar på bland annat gång- och cykelvägar.

Staten genomför infrastruktursatsningarna och Trafikverket har uppdraget att bygga de två nya järnvägsspåren, uppföra två nya järnvägsstationer vid Alsike och söder om Bergsbrunna, planera och bygga en ny trafikplats E4 samt utveckla Uppsala centralstation för att kunna ta emot fler tåg och resenärer. 

Staten delfinansierar även den nya bron över Fyrisån, förutsatt att bron byggs för spårtrafik. Bron är planerad att gå mellan Ultuna och Nåntuna och möjliggör en kollektivtrafik som avlastar Uppsala centralstation genom att möjliggöra pendling även till och från Bergsbrunna järnvägsstation.

Fyra spår Uppsala ingår i Nationell plan för transportsystemet

Utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm ingår i den nationella planen för transportsystemet 2022–2033.  Trafikverket har i uppdrag att utreda och bygga ut Ostkustbanan till fyra spår inklusive två nya stationer mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. 

Kontakt

Stefan Adolfsson

Chef för avdelningen samhällsutveckling