Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är kommunikation som ersätter eller kompletterar talat språk.

AKK är ett stöd för personer som har svårt att förstå eller använda tal. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester finns specifika AKK-former som tecken (med händerna), bilder, bliss-symboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med funktionsnedsättningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen.

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Fungerande kommunikation är en förutsättning för delaktighet i vardagslivet och samhället. För att en person ska kunna uttrycka sig och förstå utifrån sina förutsättningar behövs en kommunikativ miljö. Där ska omgivningen anpassa kommunikationen efter behoven och stimulerar samspel.

Kommunikation människor emellan sker på många olika sätt. Att tala är ett utmärkt sätt att kommunicera. Med talet kan vi delta i samtal och uttrycka det mesta. Vid sidan av talet använder vi andra sätt att kommunicera: gester, miner, skratt, pauser, ljud, bilder, text och så vidare. Att inte kunna uttrycka sig så att andra förstår är ofta väldigt frustrerande. Vissa personer utvecklar då svåra beteenden för att påverka sin omgivning.

Det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar får svårt att kommunicera. Det gäller till exempel vid autism, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvade hjärnskador och rörelsenedsättning. Hos en del begränsas svårigheterna till att personen har svårt att uttrycka sig. Men många har dessutom svårt att förstå vad som sägs. För personer som har svårt med koncentration, korttidsminne och uppmärksamhet kan AKK dessutom utgöra ett viktigt kognitivt stöd.

Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt

Bilder, fotografier och symboler

Bilder, fotografier och symboler (kallas ibland Grafisk AKK) kan introduceras tidigt. Personer med nedsatt språkförståelse får stöd i att förstå omgivningens budskap. Bildbaserad kommunikation kan göra det möjligt för en person att uttrycka sig. Det stimulerar tal, kommunikation och användande av tecken. Metoder och redskap inom bildbaserad kommunikation är bland annat PECS, bildkartor, pekprat, bliss och samtalsmattor. 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation förkortas TAKK, men kallas ibland "tecken som stöd" eller "teckenkommunikation". Det innebär att man tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som man pratar. Tecknen kommer från svenskt teckenspråk och kan både stötta språkförståelsen och ge ett uttryckssätt. 

Talande hjälpmedel, pratapparater, samtalsapparater

Det finns många olika tekniska hjälpmedel som läser upp inspelade meddelanden eller talar med syntetiskt tal. Pratapparaterna kombineras nästan alltid med bilder och symboler och/eller bokstäver/text. Här finns en stor spännvidd och enorma utvecklingsmöjligheter: allt från enkla knappar med ett meddelande till stora ordförråd organiserade i så kallade dynamiska miljöer eller appar. För att underlätta kommunikation krävs mer än ett kommunikationssätt eller hjälpmedel.

Vad kan du göra?

Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Ge upplevelser att kommunicera kring.
 • Förvänta dig kommunikation.
 • Vara en förebild i hur den alternativa kommunikationen används.
 • Lämna utrymme och ge tillfälle till kommunikation.
 • Anpassa din kommunikation och använda flera olika sätt att förtydliga.
 • Tolka alla signaler från personen du talar med.
 • Se till att kommunikationshjälpmedel finns tillgängliga.
 • Se till att det finns stöd för pratstunden så som foton, bilddagbok, mobilfoton, Youtube-klipp, tidningar.
 • Utnyttja spontana tillfällen för kommunikation och försök hitta pratstunder.
 • Utveckla din egen kommunikativa förmåga genom att utbilda dig i kommunikation och olika sätt att stödja kommunikation.

Vi vet idag följande: 

 • Att AKK hjälper att utveckla förmågan till kommunikation. 
 • Att kommunikation är viktigt för den allmänna utvecklingen. 
 • Att alla, oavsett utvecklingsnivå, har nytta av AKK; det finns ingen lägsta eller högsta ålder. 
 • Att AKK stimulerar utveckling av språk och tal. 
 • Att AKK inte hindrar talet. 
 • Att de flesta kan lära sig tolka bilder och symboler.
 • Att med en god samtalspartner är det lättare att kommunicera.

Version: 2015-05-01

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Webbaserad kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd för det talade språket.

Tidig intervention

Information, tips och idéer för dig som vill hjälpa ditt barn att komma igång med lek och kommunikation.