Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Lasarettets arbete med likabehandling och HBTQ-frågor

2016 blev Lasarettet i Enköping det första sjukhuset i världen att bli HBTQ-certifierat. Det föregicks av ett par års intensivt likabehandlingsarbete.

Region Uppsala värnar om alla människors lika rättigheter och den enskilda människans värdighet. Vår organisation ska vara fri från diskriminering och trakasserier och utmärkas av ett professionellt och värdigt bemötande. Likabehandling för Region Uppsala innebär inte att alla ska behandlas eller bemötas likadant. Det handlar tvärtemot om att se till människors individuella förutsättningar. Målet är att riva hinder så att alla medarbetare och invånare uppnår lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet utgår från Region Uppsalas likabehandlingspolicy samt riktlinjer för arbete med likabehandling.

Regionens likabehandlingspolicy

Region Uppsalas likabehandlingsarbete tar avstamp i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Likabehandlingsarbetet ska bidra till uppfyllandet av globala utvecklingsmål i Agenda 2030, nationella politiska mål, samt målsättningar utifrån Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen (2008:567). Inom Region Uppsalas verksamhetsområden förbjuds diskriminering inom arbetslivet, inom hälso- och sjukvården, vid tillhandahållande av varor och tjänster till allmänheten samt vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Vidare har Region Uppsala ett grundlagsstadgat ansvar att verka för goda förutsättningar för hälsa.

Diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringslagen fastställer att samtliga sju diskrimineringsgrunder – kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder – ska inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet. Likabehandlingsarbetet inom Region Uppsala innefattar även socioekonomisk bakgrund.

Normkritik

Likabehandlingsarbetet utgår även från normkritik, vilket innebär att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att synliggöra och förändra strukturer och normerna i sig. På så sätt kan ett normkritiskt likabehandlingsarbete förebygga trakasserier, kränkningar och diskriminering. Inom Region Uppsalas likabehandlingsarbete är normkritik framför allt knutet till diskrimineringsgrunderna samt socioekonomisk bakgrund.

Likabehandlingsgrupp vid Lasarettet i Enköping

Lasarettet har en likabehandlingsgrupp som arbetar proaktivt med likabehandlingsfrågor utifrån ett arbetsgivar- och befolkningsperspektiv. Gruppen ansvarar för att upprätta och följa upp lasarettets handlingsplan för likabehandling samt att stödja verksamheterna i frågor om likabehandling. Gruppen består av representanter från ledningskontoret, chefer från respektive verksamhetsområde samt fackliga företrädare.

HBTQ-certifiering

Som ett led i lasarettets likabehandlingsarbete har vi valt att HBTQ-certifiera oss. En HBTQ-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta med att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande av både patienter och medarbetare.

Läs mer om hbtq-certifiering och vad det innebär på RFSL-hemsida.

Förklaring av begrepp

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska inte förväxlas med tillfälliga konflikter, skilda uppfattningar eller samarbetsproblem som finns på de flesta arbetsplatser. Sådana problem kan dock eskalera och i värsta fall medföra att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling uppstår. För att förhindra detta är det viktigt att även mindre konflikter hanteras så skyndsamt som möjligt.