Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för det övergripande arbetet med budget, hel- och delårsbokslut, månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

Vi stödjer verksamheten med uppföljning och analyser. Den löpande redovisningen hanteras av Region Uppsalas Resurscentrum. 

Från och med september 2021 samordnas Region Uppsalas Ekonomi-funktioner med organisatorisk placering på Regionkontoret.

Kontakt

Mariah Jansson Eliasson

Ekonomichef

Kaarina Lempinen

Ekonom

Hitta på sidan