Validering

Hos oss på Region Uppsala folkhögskola kan du som är aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen.

Valideringsprocessen

Efter vi mottagit din ansökan startar en valideringsprocess där dina kunskaper prövas mot Grundutbildningen till kontakttolk. Du får göra skriftliga- och muntliga tester för att vi ska kunna fastställa i vilken mån dina kunskaper motsvarar kunskaper och färdigheter vi ställer på dem som genomgått grundutbildningen. Efter genomgången validering kan utfallet bli något av följande: 

  • Du blir fullt validerad och erhåller ett utbildningsbevis på samma sätt som om du hade genomgått grundutbildningen. 
  • Du blir delvis validerad och erhåller ett kompetensbevis som intygar inom vilka områden dina kunskaper och färdigheter motsvarar dem som ges på grundutbildningen. Du får därefter möjligheten att ansöka om komplettering på de delar av grundutbildningen där du inte blivit validerad, så att du efter genomgången komplettering erhåller ett utbildningsbevis på grundutbildningen. 
  • Dina kunskaper och färdigheter motsvarar inte alls de krav som ställs inom grundutbildningen, och du uppmanas istället att söka grundutbildningen i sin helhet. 

Valideringen är en process som består av flera olika moment och som kan ta ganska lång tid, i genomsnitt tre till fem månader. Vissa tider på året är vi upptagna med mycket annat inom tolkutbildningen och då hinner vi inte arbeta med validering särskilt mycket. Andra tider på året har vi mer tid till vårt förfogande och då kan det gå snabbare att bli validerad. Vi har bara möjlighet att validera ett visst antal personer per år, och därför kan det bli så att du som ansökt om validering blir placerad i kö, och så tar vi hand om ditt ärende i turordning så fort möjlighet ges. Turordningen bestäms av när du skickat in din ansökan om validering till oss. 

Exempel på hur valideringsprocessen kan gå till

Du skickar in din ansökan om validering till skolan. 

Vi tar kontakt med dig för att bestämma en tid för ett så kallat vägledande samtal. Beroende på tid på året och hur många som ansökt om validering före dig kan väntetiden skilja sig åt ganska mycket innan vi kontaktar dig. 

Innan det vägledande samtalet ska du ha sammanställt och skickat in intyg över arbetslivserfarenhet, utbildningar och annat som kan påverka bedömningen. Observera att i valideringsprocessen tar vi hänsyn till hela din bakgrund, och inte endast sådant som direkt berör tolkning. Därför ska de intyg du skickar in belysa allt du sysslat med tidigare i livet. 

Du ska också fylla i och skicka in ett självskattningsformulär, där du själv bedömer dina kunskaper och färdigheter inom de olika tolkdisciplinerna. Dessutom ska du göra och skicka in en uppgift som behandlar några olika scenarier inom området tolketik och tolkteknik. Vi bör ha dina intyg och svar två veckor innan det vägledande samtalet. 

Det vägledande samtalet äger rum på skolan i närvaro av dig själv samt två bedömare. Under samtalet går vi igenom det material som du tidigare skickat in. Vi försöker också tillsammans identifiera dina styrkor och eventuella svagheter inom tolkningen, vilket innebär att vi kommer att ställa ett antal frågor till dig. Det vägledande samtalet tar cirka två timmar i anspråk, men kan gå både snabbare eller ta längre tid beroende på situationen. 

Efter det vägledande samtalet bestäms hur valideringsprocessen ska fortsätta. Vanligen innebär det att vi kommer att vilja pröva dig genom både skriftliga och muntliga prov. Vilka prov du ska göra och omfattningen på dessa bestäms utifrån utfallet av det vägledande samtalet. Proven hålls vid ett senare datum som vi kommer överens om. 

Efter att du klarat av samtliga prov som du uppmanats att genomföra gör vi en slutgiltig bedömning där vi tar hänsyn till allt som framkommit under valideringsprocessen. Det handlar om din bakgrund och tidigare erfarenhet, det som framkommit under det vägledande samtalet samt dina provresultat. Efter den slutgiltiga bedömningen kan du antingen komma att erhålla ett utbildningsbevis, ett kompetensbevis eller bli uppmanad att söka grundutbildningen i sin helhet, såsom det beskrivits i punktform ovan. 

Observera att detta bara är ett exempel på hur valideringsprocessen kan komma att gå till. Processen kan komma att se annorlunda ut eller avbrytas i ett tidigare skede beroende på vad som framkommer under de olika momenten och hur dina kunskaper och färdigheter bedöms vara. 

Kostnad

Kostnaden för validering är 500 kronor för varje språk du vill validera dig i.

Ansökan

Ansök om validering här.

Länk till ansökan

Kontakt

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör

Martin Svanström

Tolkkursansvarig