Forskning och utbildning

Klinisk forskning skapar kunskap som utvecklar och förbättrar vården. På så sätt blir forskningen till nytta för patienterna. Det är därför klinisk forskning är ett kärnuppdrag för hälso- och sjukvården.

Här hittar du en lista över utbildningar och kurser för vårdgivare som har avtal med Region Uppsala.

Läs mer

 

Ett av regionfullmäktiges strategiska mål är att Region Uppsala ska vara internationellt erkända inom forskning och innovation. Det betyder att vi ska ta oss an utmanande forskningsfrågor och att resultaten ska hålla hög kvalitet. Resultaten ska få effekt på patienters behandling, hälsa och livskvalitet på deras upplevelse av hälso- och sjukvården.

I forskningsstrategi för hälso- och sjukvården i Region Uppsala 2021-2024 finns Region Uppsalas prioriteringar och mål inom området.

Eftersom klinisk forskning är grunden för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård bidrar den till att uppnå övriga strategiska mål och även målet om attraktiv arbetsgivare och ekonomi i balans.

Samarbeten på bred front

Det långvariga och nära samarbetet med Uppsala universitet ska förstärkas. Den nära samverkan med Vetenskapsområdet för medicin och farmaci visar sig i en gemensam strategi för klinisk forskning, medicinsk utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården. Även samarbete med andra vetenskapsområden kan stärka den kliniska forskningen.

Ytterligare ett exempel på god samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala universitet är Uppsala Clinical Research Center, som är Sveriges största akademiska kliniska forskningscentrum.

Region Uppsala och Uppsala universitet driver gemensamt Uppsala biobank, som har tagit en ledande position i Sverige, bland annat genom att vara först med att införa sjukvårdsintegrerad biobanking. Även inom välfärdsforskning finns samverkan mellan Region Uppsala och sociologiska institutionen.

Vi stödjer forskning

Region Uppsala stödjer de som bedriver klinisk forskning genom att se till så att de får rätt förutsättningar. Dessutom stödjer vi den sjukvårdsregionala satsningen på Forum Mellansverige, som har ett uppdrag att stötta samverkan inom sjukvårdsregionen mellan olika intressenter av kliniska studier och regionala verksamhetsföreträdare.

Region Uppsala stödjer också det regionala forskningsrådet som i sin tur stödjer klinisk forskning i sjukvårdsregionen. Sjukvårdsregion Mellansveriges prioriteringar finns i Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024. Regionen stödjer självklart också patienterna och invånarna genom samverkan med patient- och brukarorganisationer och genom fokus på personcentrerad vård.

Forskning i den nära vården

Forskning som bedrivs inom den nära vården: Den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Kliniska placeringar

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är av stor betydelse för kompetensförsörjning. Här hittar du som chef eller handledare mer information.

Forskningsbokslut

Forskningsbokslutet innehåller bland annat reportage kring specifika forskningsprojekt och presenterar forskarna bakom projekten.

FoU-stöd i socialtjänst

Forsknings- och utvecklingsstöd till dig som arbetar inom socialtjänst eller angränsande hälso- och sjukvård.

Ansök om medel för FoU-projekt

Region Uppsala delar årligen ut cirka 9 miljoner kronor för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansök här!

AT-, BT- och ST

Region Uppsala erbjuder AT-, BT- och ST på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt inom Nära vård och hälsa.

Medicinska biblioteket

Vänd dig till Medicinska biblioteket om du behöver hjälp med att hitta evidensbaserad information och informationssökning. 

Region Uppsala Innovation

Nyskapande produkter, tjänster och metoder har en central roll i Region Uppsalas satsning på att ständigt utveckla hälso- och sjukvården.