För dig som gör AT

Utbildning och egenstudietid

Under AT-avsnittet i Allmänmedicin så ges AT-seminarier 4-5 dagar, se separat schema. Dessa dagar är obligatoriska och AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta. Verksamheten planerar in dessa dagar i AT-läkarens tidbok.

Under AT inom primärvården har AT-läkaren rätt till 4 timmar egen studietid/vecka vid heltidsarbete. Tiden kortas med motsvarande deltidsarbete.

Egenstudietiden faller bort de veckor det är seminarier, studiedagar eller annan utbildning. Tiden för egenstudier skall med fördel vara en sammanhållen tid och i första hand bedrivas på VC. Möjlighet till individuella lösningar för pendlare till VC på landsbyggd.

Innehållet i den egna lästiden planeras tillsammans med handledaren. Inom ramen för egen lästid ingår även ev. egna auskultationer.

Utöver 4 timmar studietid/vecka har AT-läkaren rätt att ta ut en inläsningsdag inför AT-tentamen. Önskas mer ledighet får man ta ut sparade studietimmar eller semester.

En gång per halvår ges även en AT-studiedag som anordnas centralt och gemensamt av de båda AT enheterna vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Om möjligt kan man erbjudas att delta i utbildningar för distriktsläkare – Distriktsläkardagarna.

Kontakt

Camilla Forsberg Fryckstedt

Specialist i allmänmedicin, Studierektor AT