Regiongemensam information

Regiongemensam information

Region Uppsalas gemensamma AT-studiedagar

Dessa studiedagar är obligatoriska inom bland annat etik, juridik och försäkringsmedicin. Var tredje termin kommer den regionsgemensamma studiedagen ha försäkringsmedicin som tema. Gör gärna kursen ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare, andra yrkesgrupper och…” i PingPong inför studiedagen.