Ledighet och sjukfrånvaro vid AT-tjänstgöring

Tidigare vikariattjänstgöring kan enligt Socialstyrelsens författning formellt inte medräknas i ett AT-block och påverkar inte själva utformningen av blocket.

När det gäller AT-blockets utformning och placeringarnas längd avgörs det av arbetsgivaren. AT-tjänstgöringen regleras i Socialstyrelsens författning (SOSFS 1999:5).

Viktiga närvaroperioder

Utöver den verksamhetsförlagda tiden är introduktionsveckorna viktiga att närvara vid. Då sker också byte av AT-läkare mellan verksamhetsområde kirurgi och verksamhetsområde medicin.

Ansöka om ledighet

Du ska i god tid stämma av med din aktuella verksamhet/arbetsplats/vårdcentral om du önskar planerad ledighet. Därefter fyller du i ansökan om ledighet i Heroma. 

Om AT-chefen inte godkänner ledigheten så kommer denne att meddela dig om detta.

Jourkomp och semester

Jourkomp och semester räknas formellt som tjänstgjord tid och påverkar inte blockplanen.

Frånvaro

Vid för mycket frånvaro (mer än två veckor) ska du kontakta AT-chef för att ta ställning till eventuell förlängning av blocket. För att bevilja mer ledighet måste vi ta i beaktande att målbeskrivningen för AT blir uppfylld.

Föräldraledighet

Föräldraledighet och minskad tjänstgöringsgrad förlänger alltid blocket. Socialstyrelsen kan kontrollera din närvaro. Länk till ansökningsblankett på intranätet.

Sjukfrånvaro

När du tjänstgör inom verksamhetsområde medicin anmäler du din frånvaro:
Vardagar klockan 7-7.30: Ring 0171-41 81 78 

Friskanmälan senast klockan 14 dagen innan tjänstgöring. Tack! 

När du tjänstgör inom verksamhetsområde kirurgi anmäler du din frånvaro via sms eller telefon till Cecilia Näslund. Jourtid sjukanmäler du till bakjouren. Skicka även ett sms till Cecilia som justerar schemat.

När du tjänstgör inom psykiatrin anmäler du frånvaron till din hemavdelning (utöver telefonssamtal, mejla gärna personaladministratören med kopia till Henrik Fors). OBS! Just nu måste du ÄVEN skicka mejl till AT-handläggare Evelina Breithel med kopia till Arturo Centurion.

När du tjänstgör i primärvården ska du OMGÅENDE sjukanmäla dig via telefon eller e-post till ansvarig person på vårdcentralen OCH Evelina Breithel. Det är viktigt att du gör det direkt för att lönekörningen ska bli rätt.
Om du är sjuk fler än 7 dagar och därmed behöver lämna in sjukintyg – skicka det till AT-chefen omgående.

Läs mer om sjukfrånvaro på intranätet.

Jourkompensation

Det är vanligt att man samlar på sig jourkomptid under tjänstgöringen på lasarettet. Oftast får du ta ut tiden i pengar då det är svårt att ta ut ledighet. Grundregeln är att uttag i tid eller pengar för jourkompensation ska regleras inom det block man befinner sig i innan man går vidare till nästa block. Saldon betalas ut i pengar den 7:e månaden efter.

ATL tid

För varje timme du arbetar mer än 40 timmar per vecka registreras detta som så kallad ATL tid. Regeln är att man får ha maximalt 200 ATL-timmar på ett år. ATL-tiden nollställs vid årsskifte. 

Bisyssla

Bisyssla är ett arbete som utförs på fritiden, det vill säga utanför det ordinarie arbetet som AT-läkare. Bisyssla registrerar du i Heroma webb (under personligt klickar du på bisyssla). Den ska vara godkänd innan du startar din bisyssla. 

Kontakt

Cecilia Näslund är schemaläggare inom kirurgi och Fanny Thelén är schemaläggare inom medicin. Evelina Breithel är AT-handläggare och nås på telefon 0171-45 11 93 eller 0722-10 41 07. 

Cecilia Näslund

Verksamhetsadministratör

Fanny Thelén

Verksamhetsadministratör

Evelina Breithel

Undersköterska/AT handläggare

Arturo Centurion

Specialistläkare/MLL Akutvård/AT-chef