Ledighet och sjukfrånvaro vid AT-tjänstgöring

Tidigare vikariattjänstgöring kan enligt Socialstyrelsens författning formellt inte medräknas i ett AT-block och påverkar inte själva utformningen av blocket.

När det gäller AT-blockets utformning och placeringarnas längd avgörs det av arbetsgivaren. AT-tjänstgöringen regleras i Socialstyrelsens författning (SOSFS 1999:5).

Viktiga närvaroperioder

Utöver den verksamhetsförlagda tiden är introduktionsveckorna viktiga att närvara vid. Då sker också byte av AT-läkare mellan verksamhetsområde kirurgi och verksamhetsområde medicin.

Ansöka om ledighet

Du ska i god tid stämma av med din aktuella verksamhet/arbetsplats/vårdcentral om du önskar planerad ledighet. Därefter fyller du i blankett för ledighet (på intranätet), skriver ut och  internpostar denna till AT-chefen. På blanketten fyller du i information om att ledigheten blivit preliminärt godkänd av verksamheten/vårdcentralen/arbetsplatsen. Fyll även i namnet på den aktuella verksamheten.

En godkänd ansökningsblankett skickas sedan vidare till HR och lönesupport med kopia till dig innehållande information om att ledighet har godkänts. Om AT-chefen inte godkänner ledigheten så kommer denne att meddela dig om detta.

Jourkomp och semester

Jourkomp och semester räknas formellt som tjänstgjord tid och påverkar inte blockplanen.

Frånvaro

Vid för mycket frånvaro (mer än två veckor) ska du kontakta AT-chef för att ta ställning till eventuell förlängning av blocket. För att bevilja mer ledighet måste vi ta i beaktande att målbeskrivningen för AT blir uppfylld.

Föräldraledighet

Föräldraledighet och minskad tjänstgöringsgrad förlänger alltid blocket. Socialstyrelsen kan kontrollera din närvaro. Länk till ansäkningsblankett på intranätet.

Sjukfrånvaro

När du är sjuk ska du anmäla det till den arbetsplats där du tjänstgör enligt dess rutiner. Arbetsplatsen i fråga ansvarar för registrering i Medinet alternativt BeSched. Sjukintyg lämnas till respektive arbetsplats och AT-chef som vidarebefordrar till HR. Läs mer om sjukfrånvaro på intranätet.

Jourkompensation

Det är vanligt att man samlar på sig jourkomptid under tjänstgöringen på lasarettet. Oftast får du ta ut tiden i pengar då det är svårt att ta ut ledighet. Grundregeln är att uttag i tid eller pengar för jourkompensation ska regleras inom det block man befinner sig i innan man går vidare till nästa block. Saldon betalas ut i pengar den 7:e månaden efter.

ATL tid

För varje timme du arbetar mer än 40 timmar per vecka registreras detta som så kallad ATL tid. Regeln är att man får ha maximalt 200 ATL-timmar på ett år. ATL-tiden nollställs vid årsskifte. 

Bisyssla

Bisyssla är ett arbete som utförs på fritiden, det vill säga utanför det ordinarie arbetet som AT-läkare. En bisyssla måste alltid vara godkänd av AT-chef i förväg. Blanketten ska vara ifylld och bisysslan ska vara godkänd innan du startar din bisyssla. 

Kontakt

Cecilia Näslund är schemaläggare inom kirurgi och Fanny Thelén är schemaläggare inom medicin.

Cecilia Näslund

Verksamhetsadministratör

Fanny Thelén

Verksamhetsadministratör

Arturo Centurion

Specialistläkare/MLL Akutvård/AT-chef