Äldre och alkohol – utbildning och stöd till verksamhetsutveckling

Vill din arbetsgrupp få bättre kunskaper om äldre och alkohol genom att ta del av aktuella kunskapsstöd, diskussions- och reflektionsmaterial? Vill ni stärka er samverkan med andra inom vård och socialtjänst?

LPO Äldres hälsa, LSG Levnadsvanor och FoU Socialtjänst erbjuder nu stöd på temat Äldre och alkohol för verksamheter inom primärvård, äldreomsorg och socialtjänst. Utbildningsupplägget består av tre block:

  • Block 1: Öka era kunskaper om äldre och alkohol genom att ta del av utvalda webbutbildningar.
  • Block 2: Befäst era kunskaper och planera för verksamhetsförändring eller nya rutiner.
  • Block 3: Delta i en workshop för att utveckla er lokala samverkan mellan kommun och region. (Erbjuds under hösten 2023 och våren 2024.)

Blocken bygger på varandra, så din verksamhet kan välja ett av uppläggen nedan. Vi rekommenderar dock att ni genomför alla block för att skapa goda förutsättningar för en tydlig struktur och samverkan kring äldre och alkohol.

  • Block 1
  • Block 1 + 2
  • Block 1 + 2 + 3

Utbildningsupplägg för legitimerad personal inom regional och kommunal primärvård

Utbildningsupplägg för omvårdnadspersonal inom kommunal äldreomsorg

Utbildningsupplägg för biståndshandläggare och socialsekreterare missbruk

Arrangörer och kontakt

FoU Socialtjänst är en forsknings- och utvecklingsenhet som verkar för en jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst och angränsande vård i hela Uppsala län. Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa och Lokal samverkansgrupp (LSG) Levnadsvanor är lokala delar av det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare

Emma Algell

Verksamhetsutvecklare