Program för kompetensutveckling för bistånds- och LSS-handläggare

Programmet utgör ett stöd för kommunernas kvalitetsarbete och bygger på de gemensamma satsningar som utvecklats av kommunerna i Uppsala län sedan 2014.

Programmet syftar till att rusta länets bistånds- och LSS-handläggare att möta de utmaningar som yrkesrollen innebär. Bistånds- och LSS-handläggare är idag både myndighetsutövare och socialarbetare, grindvakter och ansvariga för förebyggande och motiverande insatser. Programmet innehåller forum för dialog, erfarenhetsutbyte och reflektion, stöd i yrkesrollen och forskningsbaserad kunskap och innebär förutom återkommande aktiviteter, samordningsvinster för de kommuner som deltar.

Det kompetensstöd som ingår i programmet arrangeras och samordnas av FoU Sociatjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med länets kommuner. De planerade aktiviteterna bygger på:

Rekommendationer vid nyanställda medarbetare

  • Strukturerad skriven introduktionsplan – Kommunalt utvecklingsansvar.
  • Auskultation med samverkanspartner – Kommunalt utvecklingsansvar.
  • Introduktör på arbetsplatsen – Kommunalt utvecklingsansvar.

Rekommendationer för samtliga medarbetare

  • Yrkeshandledning – Länsgemensam aktivitet.
  • Workshops – Länsgemensam aktivitet.
  • Föredrag – Länsgemensam aktivitet.

Introduktionsplan, introduktör på arbetsplatsen och auskultation med samverkanspartners

Socialtjänsten brottas med hög personalomsättning. Forskning pekar på att en väl strukturerad introduktion för nyanställda är avgörande för hur de upplever en ansvarstyngd yrkesroll med ett ofta högt tempo. Framför allt gäller detta nyutexaminerade socionomer. En välplanerad introduktion med en strukturerad skriven introduktionsplan för nyanställda fyller därför en viktig funktion, för nyutexaminerade såväl som erfarna handläggare.

Syftet med introduktionsplanen är att stödja den nya medarbetaren i yrkesrollen genom att ge insikt i verksamhetens processer, rutiner, aktuella riktlinjer etcetera.

Auskultation med samverkanspartners innebär att den nye medarbetaren ges tillfälle att besöka angränsande verksamheter för att öka förståelsen av verksamhetens organisation, förutsättningar och utmaningar.

Yrkeshandledning

Yrkeshandledning har visat sig vara något som medarbetarna finner värdefullt för sin yrkesutövning, bland annat med anledning av att yrkeshandledningen innebär en möjlighet att reflektera över sin yrkesroll tillsammans med andra. Yrkeshandledning erbjuds vid fyra tillfällen per år där teman för varje handledningstillfälle beslutas av Länsnätverk för chefer till biståndshandläggare. Grupperna mixas om möjligt över kommungränserna för att möjliggöra ett bredare erfarenhetsutbyte och reflektion.

Workshops

Syftet med gemensamma workshops är att ge handläggarna möjlighet att diskutera för dem angelägna frågor såsom lokala rutiner, bedömningskriterier, organisation etcetera. Workshop anordnas en gång per år och bygger på gruppdiskussioner kring frågeställningar som handläggarna själva lyft som aktuella. Grupperna mixas om möjligt över kommungränserna för att möjliggöra ett bredare erfarenhetsutbyte och reflektion.

Föredrag

Syftet med föredragen är att ge handläggarna möjlighet att hålla sig uppdaterade om teman av relevans för yrkesutövningen. Föredragen bygger på forskningsbaserad kunskap och innehåller moment för dialog och reflektion. Föredrag anordnas minst en gång per år och behandlar teman beslutade av Länsnätverk för chefer till biståndshandläggare.

Källor

  1. A. Olaison, S. Torres, E. Forssell. Proffessional discretion and length of work experience, 2018.
  2. Vision (2014) Prövning och profession – en kunskapsöversikt om arbetsbelastning inom socialtjänsten.
  3. A-L. Lindqvist (2012) Från krisande organisation till ”krisorganisation” – Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare