Delaktighetsmodellen (DMO)

FILM. Delaktighetsmodellen är en metod för ökad delaktighet, tillgänglighet och trygghet. Område: Funktionshinder, funktionsnedsättning, LSS, bildstöd.

Delaktighet är en mänsklig rättighet och alla verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg behöver skapa förutsättningar för den enskilde att engagera sig i sitt eget liv.

Delaktighetsmodellen togs ursprungligen fram av FoU Skåne. Modellen syftar till att ge förbättrade möjligheter till delaktighet för personer och grupper vars inflytande kan behöva stärkas. Detta genom att skapa möten och dialog på lika villkor.

Två filmer om delaktighetsmodellen

Dessa filmer är ett resultat av delaktighet och samverkan. Här har vi tillsammans mellan huvudmän och brukare skapat en film som visar på hur man kan arbeta för att fler ska komma till tals och blir lyssnade på. 

Del 1: Delaktighetsmodellen (DMO)

Personal och brukare berättar om sina upplevelser av att använda modellen. FoU-samordnare Ulrika Toresten medverkar också. Filmen är ca 7 minuter.

Del 2: DMO-pärmen

Den andra delen handlar om DMO-pärmen, ett material som Uppsala kommun tagit fram för att öka tillgängligheten och skapa trygghet i varje möte. Filmen är 2 minuter.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare