Forskningsprojekt ska öka kunskapen om demens vid intellektuell funktionsnedsättning

2024-03-27

Vi lever allt längre och fler utvecklar därför demens. Det gäller även personer med intellektuell funktionsnedsättning, men i den gruppen kan tidiga symtom vara svårare att upptäcka. Vad gör att LSS-personalen tar initiativ till en demensutredning? Vad borde de hålla utkik efter?

Tidiga tecken på demensutveckling är ofta minnes- och orienteringssvårigheter. Dessa symtom kan vara svårare att se hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Motoriska förändringar kan också vara tecken på demensutveckling, men forskning om detta har sällan innefattat personer med IF.

Hanna Bozkurt Åhman är med.dr och vetenskaplig handledare hos FoU Socialtjänst. Hon har fått medel av Forte för ett praktiknära forskningsprojekt som ska sammanfatta befintlig kunskap men även ta fram och sprida ny kunskap om motoriska och kognitiva förändringar i en demensutveckling hos personer med IF.

Grattis till forskningsmedlen Hanna! Hur kommer det sig att du tog initiativ till det här projektet?

Jag har träffat många äldre i mitt arbetsliv och sett hur viktigt det är att tecken på demenssjukdom utreds i tid. Eftersom jag är fysioterapeut i grunden har jag också ett särskilt intresse för motoriken. Mitt doktorandprojekt handlade om demens och hur ett gångtest kan användas för att förutsäga om en minnesproblematik kommer utvecklas till demens.  

Som vetenskaplig handledare har jag nära kontakt med LSS-personal och tjänstepersoner inom området funktionshinder. De har också efterfrågat mer kunskap om demens i takt med att allt fler personer med IF uppnår en hög ålder och då oftare drabbas av dessa sjukdomar.

Hur ska du gå till väga? 

Jag kommer samarbeta med bland andra brukare, anhöriga och forskare från Uppsala universitet. Vi kommer tillsammans forma projektet, men planen är att sammanställa litteratur i ämnet, intervjua LSS-personal och titta på tidigare insamlad data om personer med IF som genomgått olika typer av  demenstest. En viktig del är också att sprida forskningsresultaten.

Vilken nytta hoppas du att resultaten ska leda till i praktiken?

Förhoppningen är på sikt att fler ska kunna upptäcka kognitiva och motoriska tecken på att det är dags för en demensutredning. Framför allt behöver den här kunskapen finnas hos personal på särskilda boenden och andra som arbetar utifrån LSS.

Gruppen med IF får generellt senare och sämre vård och insatser än den övriga befolkningen. Ökad kunskap om IF och demens är ett steg mot mer jämlika förutsättningar att få rätt hjälp i rätt tid.

Projektet kommer att pågå under tre år med start i april 2024. 

forskare-hanna-5.png

Hanna Bozkurt Åhman, vetenskaplig handledare hos FoU Socialtjänst, leder forskningsprojektet.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Hanna Bozkurt Åhman

Vetenskaplig handledare