Ny rapport: Översyn av SUF-Kunskapscentrum

2023-04-25

SUF-Kunskapscentrum förser yrkesverksamma med kunskap i syfte att stärka föräldraskapet hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. FoU Socialtjänsts rapport beskriver verksamheten, dess förutsättningar och behov framåt.

I FoU Socialtjänsts uppdrag ingår att erbjuda verksamheter inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård kunskapsstöd och bistå i verksamhetsutveckling.

Under våren 2022 beslutade tjänsteledningen hälsa, stöd vård och omsorg (TL HSVO) att FoU Socialtjänst skulle genomföra en översyn av SUF-Kunskapscentrums arbete inför kommande avtalsperiod, med fokus på hur uppdraget genomförs, om förutsättningarna förändrats och vilka eventuella behov som finns framåt. Rapport redovisar resultatet av detta arbete.

SUF-Kunskapscentrums uppdrag och verksamhet

SUF-Kunskapscentrum erbjuder kunskapsunderlag, metodutveckling och olika former av stöd till yrkesverksamma, exempelvis inom socialtjänst, mödravård och förskola, som möter familjer där föräldrar har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter. Akronymen SUF står för samverkan, utveckling och föräldraskap.

Stödet riktar sig i första hand till länets åtta kommuner och Region Uppsala, men uppdrag utförs även åt andra län och kommuner i mån av tid och till en kostnad. SUF-Kunskapscentrum består av dels av en grupp anställda inom Region Uppsala, dels av lokala SUF-grupper i varje kommun.

Så här gjorde vi översynen

Vi intervjuade anställda vid SUF-Kunskapscentrum, representanter från kunskapscentrumets ledningsgrupp och de lokala SUF-grupperna samt yrkesverksamma som möter SUF-relaterade frågor i sitt arbete. Styrdokument, avtal och andra relevanta dokument inluderades också i översynen.

Identifierade styrkor

SUF-Kunskapscentrum beskrevs i intervjuerna som en praktiknära verksamhet, som erbjuder stöd och metodutveckling med utgångspunkt i de verksamheter som berörs av arbetet.

Dessutom berättade intervjupersonerna att verksamheten länge arbetat med brukarmedverkan, vilket innebär att föräldrar i målgruppen involveras i utvecklingen av metoder och stöd.

Organisationsstrukturen med lokala SUF-grupper som möts regelbundet och regionala mötesplatser där representanterna möts över huvudmannagränser, ses också som en styrka av de intervjuade.

Slutligen har arbetet på SUF-Kunskapscentrum en stark forskningsanknytning, då centrumet genom sin anställda forskare både bedriver egen forskning och bevakar forskningsläget, för att på så sätt förankra arbetet vetenskapligt.

Områden som skulle kunna utvecklas

Kärnverksamheten beskrevs i intervjuerna som välfungerande, med förutsättningar att genomföra det huvudsakliga uppdraget. Samtidigt identifierades olika möjligheter till utveckling som ledningsgruppen kan arbeta med framåt.

  • Möjlighet att anställa fler koordinatorer på deltid för att stärka särskilda delar av verksamheten.
  • Stärka arbetet mot funktionsbaserade roller för minskad sårbarhet vid personalomsättning inom de verksamheter som SUF-Kunskapscentrum riktar sig till.
  • Tydliggöra uppdraget på nationell nivå.
  • Se över tidsramarna och formerna för kommande avtalsperiod.

Rapporter från FoU Socialtjänst - Region Uppsala

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Mikaela Baum

Regional utvecklingsledare