Resultat av brukarundersökning om bistånds- och LSS-handläggningen

2024-04-25

Några höstveckor varje år genomför länets kommuner en brukarundersökning för att kvalitetssäkra handläggningen. Nu finns 2023 års resultat sammanställt i en rapport.

Undersökningen består av en enkät om handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, och en enkät om handläggningen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det finns även förenklade versioner av båda enkäterna. Enkäterna innehåller frågor inom tre teman: Tillgänglighet, Bemötande och delaktighet samt Måluppfyllelse.

Alla länets åtta kommuner var med och delade ut enkäter i sina verksamheter under 2023 års mätperiod. Totalt kom det in 648 svar. Av dessa kom 46 svar in digitalt, vilket nästan är dubbelt så många som föregående år. Närmare 80 procent av de svarande är 65 år eller äldre. 

Resultaten från brukarundersökningen kan bland annat användas som underlag vid diskussion om verksamhetens arbetssätt, för att identifiera utvecklingsområden, för att inkludera omsorgsmottagares eller omsorgssökandes perspektiv i verksamhetens utvecklingsarbete och som beslutsunderlag för åtgärder och satsningar.

Årets resultat

Fullständig resultatredovisning finns i rapporten Så tycker man om bistånds- och LSS-handläggningen 2023. Välkommen att kostnadsfritt beställa rapporten som pdf genom att mejla oss:
fou.socialtjanst@regionuppsala.se

Nedan lyfter vi några övergripande drag i resultatet. 

Tillgänglighet

Majoriteten uppger att det är ganska eller mycket lätt att komma i kontakt med handläggaren, att det är ganska eller mycket lätt att förstå informationen som lämnas och att denna upplevs som ganska eller mycket relevant, med vissa variationer mellan kommunerna.

Jämfört med 2022 års resultat, uppger en mindre andel av de svarande i SoL-enkäten att det är ganska eller mycket lätt att komma i kontakt med handläggaren och att informationen är ganska eller mycket lätt att förstå. I LSS-enkätens motsvarande frågor finns däremot en något större andel som tycker att det är lätt att få kontakt och att informationen är lätt att förstå.

Bemötande och delaktighet

Majoriteten uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med handläggarens bemötande, att handläggaren visar förståelse för den enskildes situation och i ganska eller hög utsträckning frågar efter den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras samt att den enskilde ganska eller mycket kunnat påverka valet av insatser som senare beviljas.

Jämfört med 2022 års resultat, uppger en mindre andel av de svarande i SoL-enkäten att de är nöjda eller mycket nöjda med handläggarens bemötande, att handläggaren i ganska eller hög utsträckning visar förståelse för den enskildes situation och frågar efter den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras samt att den enskilde ganska eller mycket kunnat påverka valet av insatser.

I LSS-enkäten ser vi en ökning från föregående år i andelen som är mycket nöjda med handläggarens bemötande och tycker att handläggaren visar förståelse för den enskildes situation.

Måluppfyllelse

En majoritet av svarande skattar den beviljade insatsens betydelse och träffsäkerhet som stor.

Jämfört med 2022 års resultat, uppger en mindre andel av de svarande i SoL-enkäten att de skattar insatsens betydelse som stor eller helt avgörande och att beviljat stöd i ganska eller i hög utsträckning svarar mot behovet av hjälp. I LSS-enkäterna har en större andel svarande skattat insatsens betydelse och träffsäkerhet som stor, jämfört med föregående år.

En första vägvisare till lokalt utvecklingsarbete

Resultaten av undersökningen ska tolkas med försiktighet, eftersom vi inte känner till det totala antalet personer som under mätperioden uppfyllde kriterierna för att delta. Den genomsnittliga svarsfrekvensen är också fortsatt låg, 33 % för SoL-enkäter och 20 % för båda LSS-enkäterna (gäller de kommuner som kunnat redovisa hur många enkäter de delat ut).

Rapporten innehåller alltså fingervisningar om intressanta förbättringsområden, men ger inga svar kring bortfall och bakomliggande orsaker. Därför rekommenderar vi fördjupande lokala undersökningar innan verksamheten genomför större förbättringsåtgärder. Om du behöver råd och stöd i detta arbete, kontakta gärna oss på FoU Socialtjänst.

Bakgrund och kontakt

Socialstyrelsens ställer krav på egenkontroll för den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till hjälp finns nationella kvalitetsregister och Socialstyrelsens datainsamling Öppna jämförelser. Där handlar det dock sällan om den enskilde omsorgsmottagarens eller omsorgssökandes syn på myndighetsutövningen.

Myndighetsutövningen inom äldre- och funktionshinderområdet område behöver därför genomföra egna datainsamlingar för att kunna kvalitetssäkra sina verksamhet i frågor som gäller till exempel tillgänglighet, bemötande, måluppfyllelse och den enskildes möjlighet till delaktighet.

I FoU Socialtjänsts uppdrag ingår att stödja Uppsala läns kommuner med individbaserad systematisk uppföljning. Som ett led i detta arbete initierade FoU Socialtjänst år 2019 en gemensam brukarundersökning av myndighetsutövningen inom länets äldre- och funktionshinderomsorg. Flertalet av länets kommuner har sedan dess årligen genomfört undersökningen med stöd av FoU Socialtjänst.

Annie Palmgren

Kommunikatör

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare