Summering i samverkanspilot om insatser till barn som begår brott

2024-04-24

Enköping och Håbo fick stöd i sin lokala utveckling och bidrog samtidigt till utvecklingen nationellt.

Under drygt ett år har Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och landets olika regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) arbetat tillsammans i en så kallad samverkanspilot.

Syftet med satsningen var att stödja socialtjänsten i att erbjuda insatser som har vetenskapligt stöd till barn och unga som begår brott. Insatserna finns beskrivna i ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Syfte var även att ta reda på vilka förutsättningar kommunerna behöver framöver för att fler barn ska erbjudas de rekommenderade insatserna.

FoU Socialtjänst, som är RSS i Uppsala län, har varit med och tagit fram samverkanspiloten och ansvarat för de aktiviteter som genomförts inom vårt län.

Enköping och Håbo deltog i samverkanspiloten

Det var 63 kommuner i 14 län som var med i samverkanspiloten. I Uppsala län deltog Enköping kommun och Håbo kommun. Några av årets kunskapshöjande och utvecklande aktiviteter som kommunerna fick ta del av var

  • en heldagsföreläsning om RBM – risk, behov och mottaglighet
  • informations- och dialogmöte med företrädare för de rekommenderade insatserna
  • introduktion till avtalssamverkan
  • lokala workshops för att inventera vilka metoder som används för målgruppen och vad man behöver utveckla på den egna arbetsplatsen, både avseende evidensbaserade insatser och strukturerade riskbedömningar.

Deltagarna från vårt län tycker att samverkanpiloten blev en ögonöppnare när det gäller den egna verksamhetens utvecklingsbehov och förutsättningar. De uppskattade att aktiviteterna riktade sig till både myndighet och utförare, då de ser behov av att socialsekreterare och behandlare arbetar närmare varandra och skapar en sammanhållen kedja för barn och unga med normbrytande beteende.

Avslutande lärandeseminarium för deltagarna

Den 16 april deltog FoU Socialtjänst och representanter från Enköping och Håbo i ett lärandeseminarium i Stockholm för alla kommuner i landet som ingått i samverkanspiloten. Seminariet innehöll erfarenhetsutbyte, utvärdering och inventering av kommunernas behov av fortsatt stöd – lokalt, regionalt och nationellt.

Öppen spridningskonferens i höst

I höst är alla kommuner välkomna till en nationell spridningskonferens för att ta del av det material som tagits fram under samverkanspiloten. Vi återkommer med ett datum för denna!

Samverkanspiloter inom partnerskapet ger skjuts i gemensamma utvecklingsfrågor

Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. FoU Socialtjänst är RSS i Uppsala län. Inom partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

En samverkanspilot i partnerskapet startas när någon av parterna lyft in ett behov eller en fråga på ett område som parterna vill samlas kring. Samverkanspiloten ska resultera i förslag på utvecklingsinsatser och ge svar på om det krävs fortsatt samverkan eller samordning inom ramen för partnerskapet.

Andra exempel på samverkan inom partnerskapet är stöd till individbaserad systematisk uppföljning och förstudier till nya delar av Yrkesresan.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Mikaela Baum

Regional utvecklingsledare