Barn och unga: Stöd till kommuner att motverka normbrytande beteende

2023-04-27

Socialstyrelsen, SKR och FoU Socialtjänst genomför nu informations- och utbildningssatsningar i de kommuner i länet som valt att delta. Målet är på sikt att barn 6-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende oftare ska erbjudas de insatser som Socialstyrelsen rekommenderar.

Från kunskap till praktik

Socialstyrelsen presenterade 2021 ett kunskapsstöd för socialtjänsten med rekommendationer om vilka insatser som bör erbjudas barn 6-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Flera av insatserna har funnits i Sverige och/eller i andra nordiska länder i flera år, men det är inte alla kommuner som erbjuder dem.

Under 2023 kommer Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de regionala samverkans-och stödstrukturerna (RSS), där FoU Socialtjänst ingår, att genomföra informations- och utbildningssatsningar för att förbättra förutsättningarna för kommunerna att kunna implementera och använda kunskapen i praktiken.

Nu är vi igång

Från Uppsala län deltar Håbo och Enköpings kommun i satsningen. Den 31 mars var det dags för den första aktiviteten som hölls i Heby kommuns lokaler i Bålsta. Socialstyrelsens utredare Elisabet Sjöström presenterade dels de olika aktiviteter som kommer att ske under året, dels en sammanfattning av kunskapsstödets innehåll.

FoU Socialtjänsts regionala utvecklingsledare Mikaela Baum höll därefter en workshop med samtliga deltagare från Håbo och Enköping – socialsekreterare, familjebehandlare, chefer och ett par kommunpoliser, med flera.

Deltagarna fick bland annat diskutera hur de redan idag arbetar med de insatser som rekommenderas i kunskapsstödet, hur de bedömer risknivån hos de barn och unga som ingår i målgruppen (t.ex genom strukturerade beslutsstöd) och vad de kan göra för att utveckla arbetet ytterligare. Fokus var erfarenhetsutbyte och idéer kring metodutveckling framåt.

Om normbrytande beteende

Oftast menar vi med normbrytande beteende brottsliga och kriminella handlingar men definitionen omfattar även beteenden som inte är formella lagöverträdelser utan snarare allvarliga regel- eller normbrott.

Det kan vara allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla, och klottra (icke-aggressivt normbrytande beteende) till grövre förseelser såsom att slåss, hota, sexuellt ofreda andra och plåga djur (aggressivt normbrytande beteende).

Källa: Kunskapsguiden.se

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Mikaela Baum

Regional utvecklingsledare