Stöd för ökat användande av evidensbaserade insatser som motverkar brott bland barn och unga

2023-02-16

Enköpings kommun och Håbo kommun deltar i SKR:s och Socialstyrelsens implementeringssatsning.

Barn och unga som löper hög risk att begå brott behöver erbjudas insatser med vetenskapligt stöd. Under 2021 presenterade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd där fem insatser rekommenderas för barn i åldrarna 6–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. 

Många av insatserna har funnits i Sverige under åtskilliga år men fler barn behöver få tillgång till dem. Under 2023 kommer Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genomföra informations- och utbildningssatsningar för att sprida kunskapen om insatser och arbetssätt för att motverka brott bland barn och unga. Syftet är att förbättra förutsättningarna för kommunerna att kunna implementera och använda kunskapen i praktiken.

FoU Socialtjänst tillhör den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) i Uppsala län. Vi ser nu fram emot utbildningsinsatser och workshops tillsammans med Enköpings kommun och Håbo kommun, som valt att delta i satsningen.

Kontakt

Mikaela Baum

Regional utvecklingsledare