Om FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst verkar för en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län.

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård är en forsknings- och utvecklingsenhet som förmedlar kunskap, bedriver forskning och stödjer verksamhetsutveckling inom socialtjänst, kommunal vård och vård som kräver samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

FoU Socialtjänst är en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) som verkar på nationell, regional och lokal nivå för att invånare i hela Uppsala län ska få vård och insatser som är likvärdiga och utgår från bästa tillgängliga kunskap.

Organisation och uppdrag

Ett samtal

Anhörigstöd

Den som ger stöd kan själv behöva stöd. Vi är en drivande part i det länsövergripande arbetet för möta anhörigas behov.

Barn och unga

När ett barn har det svårt måste samhället vara redo. Vi stödjer, utbildar och förbättrar samverkan i länet utifrån barn och ungas bästa.

Funktionshinder

Vi arbetar på olika nivåer med frågor kring psykisk hälsa och kommunernas del av funktionshinderområdet.

Missbruk och beroende

Fokus är här att problem orsakade av beroende ska minska i länet. Det kan till exempel handla om alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Äldre

Hur kan vi bedriva verksamheter för äldre på bästa sätt? Undersökningar, utbildning och erfarenhetsutbyte kan ge svar.

Forskning

FoU Socialtjänst har medarbetare som bedriver forskning. Vi samarbetar också med universitet och högskolor.

Kontakta FoU Socialtjänst

Vill du veta mer om vår verksamhet eller behöver du vägledning? Ta gärna kontakt med oss. Här hittar du även ingångar till våra grupper i Teams.

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät