Om FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst är en forsknings- och utvecklingsavdelning placerad inom Region Uppsala – men kommunerna eller kommunala verksamheter spelar en nyckelroll i allt vi gör.

Syfte och mål

Vår målbild är att medarbetare inom socialtjänsten i Uppsala län, samt angränsande hälso- och sjukvård, använder väl beprövade och utvärderade metoder i sitt arbete. Det kallas evidensbaserad praktik. Den evidensbaserade praktiken leder till kvalitet och effektivitet som kommer brukare, patienter och andra berörda invånare till nytta.

Organisation och styrning

Avdelningen FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, vanligen kallad FoU Socialtjänst eller FoU-S, tillhör enheten Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa. Verksamhetschef är Eva Köpman Hagström.

Den regionala samverkansstrukturen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) fattar beslut kring FoU Socialtjänst och våra uppdrag. Där finns alla länets kommuner samt Region Uppsala representerade. Till HSVO kommer underlag och önskemål främst från nationell kunskapsstyrning, regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och Socialchefsnätverket i Uppsala län. Verksamheten finansieras både av Region Uppsala och länets kommuner.

Övergripande uppdrag

Det finns ett avtal mellan länets kommuner och Region Uppsala som anger att vi ska verka för en evidensbaserad praktik genom att:

  • Erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
  • Omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling.
  • Arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte. 
  • Verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

Funktioner och arbetsområden

Hos oss finns FoU-samordnare/regionala utvecklingsledare, vetenskapliga handledare och projektledare inom fyra teman: Barn och unga, Funktionshinder, Missbruk och beroende samt Äldre. Vi arbetar även temaövergripande med exempelvis delaktighet och stöd till anhöriga.

Ett samtal

Anhörigstöd

Den som ger stöd kan själv behöva stöd. Vi är en drivande part i det länsövergripande arbetet för möta anhörigas behov.

Barn och unga

När ett barn har det svårt måste samhället vara redo. Vi stödjer, utbildar och förbättrar samverkan i länet utifrån barn och ungas bästa.

Funktionshinder

Vi arbetar på olika nivåer med frågor kring psykisk hälsa och kommunernas del av funktionshinderområdet.

Missbruk och beroende

Fokus är här att problem orsakade av beroende ska minska i länet. Det kan till exempel handla om alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Äldre

Hur kan vi bedriva verksamheter för äldre på bästa sätt? Undersökningar, utbildning och erfarenhetsutbyte kan ge svar.

Kontakta FoU Socialtjänst

Vill du veta mer om vår verksamhet eller behöver du vägledning? Ta gärna kontakt med oss. Här hittar du även ingångar till våra grupper i Teams.

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät

Kontakt

Eva Köpman Hagström

Verksamhetschef