Forskning och forskningssamarbeten

F:et i FoU står för forskning. För FoU Socialtjänst innebär det bland annat att vi sprider ny forskning och är en samverkanspart i externa forskningsprojekt. Vi bedriver också viss egen forskning som rör området socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Forskning som bedrivs av FoU Socialtjänst

Projekt: Är den palliativa vården jämlik? En registerstudie av skillnader i vård och omsorg mellan svenskfödda och utlandsfödda döende patienter.
Projektledare: Fil. dr. Pernilla Ågård.
Projektmedarbaretare: Fil. dr. Erika Sigvardsdotter.
Finansiär: 2021 års forsknings- och utvecklingsmedel för den nära vården, Nära vård och hälsa, Region Uppsala.

Projektbeskrivning

Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen ska befolkningen erbjudas en god vård på lika villkor. När det kommer till vård i livets slut, som projektet intresserar sig för, visar studier och kartläggningar av svenska förhållanden att det finns skillnader i tillgång till och kvalitet på den palliativa vård och omsorgen när det kommer till ålder och diagnos, det saknas dock kunskap om huruvida det finns skillnader utifrån födelseland.

Den internationella forskningen visar dock att skillnader i vård och omsorg i livets slut existerar mellan etno-kulturella minoriteter och majoriteten i en rad olika länder, vilket väcker frågor om hur det ser ut i Sverige. Få tidigare studier har däremot undersökt om vården i livets slutskede skiljer sig mellan utlandsfödda och svenskfödda döende patienter, i Sverige. Denna studie är en explorativ registerstudie där skillnader i flera kvalitetsvariabler i den palliativa vården och omvårdnaden i Uppsala län undersöks.

Forskningssamarbeten

Vetenskaplig handledare och fil. dr. Maricel Knechtel har under två år drivit ett projekt i syfte att höja kunskapsnivån i länet när det gäller samlarsyndrom. Erfarenheterna från projektet och projektets samarbeten med Karolinska Institutet har lett till ett forskningsuppdrag på deltid vid Karolinska Institutet inom temat samlande.

FoU Socialtjänst bidrar också till externa forskningsprojekt genom att exempelvis sprida information och förmedla kontakt vid datainsamling. Här följer pågående projekt som får stöd av oss.

Samverkan med akademin

FoU Socialtjänst har en långsiktig samverkan med Uppsala universitet för att sprida forskningsresultat och skapa kontaktytor mellan praktiken och akademin. Samverkan har bland annat resulterat i återkommande aktiviteter som Basutbildning: Riskbruk, missbruk och beroende och konferensen Forskning Pågår: Äldre.

Kontakt

FoU Socialtjänst kan vara behjälpliga med att skapa samverkan mellan akademin och praktiken. Kontakta oss om du vill veta mer!

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare