LSS inflytandegrupp

En referensgrupp för frågor och uppdrag inom området funktionsstöd, med fokus på intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Delaktighet, inflytande och jämlikhet är grunden i vår demokrati och viktiga byggstenar i samhällsbärande verksamheters förbättringsarbete. En grupp i samhället som ibland förbises eller kan vara svår att nå, är personer med olika former av kognitiv nedsättning. 

LSS inflytandegrupp arbetar sedan 2013 för ökad jämlikhet och delaktighet i hela Uppsala län. Inflytandegruppen samordnas av FoU Socialtjänst och består av ett tiotal experter med egen erfarenhet av en eller flera funktionsnedsättningar, framför allt intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Vem kan ta hjälp av LSS inflytandegrupp?

Verksamheter och politiker i hela Uppsala län som vill öka sin kunskap och fatta beslut som matchar användarens behov.

Vad kan LSS inflytandegrupp göra?

Gruppen kan bidra med sin expertis om att leva med olika typer av funktionsnedsättningar. Viktiga frågor för gruppen är rätten att kunna delta och påverka, både sina egna vård- och stödinsatser och samhället i stort. 

Exempel på uppdrag:

  • Anpassa information, inbjudningar och enkäter så fler kan förstå innehållet .
  • Ge råd kring utformningen av platser och aktiviteter så fler kan delta.
  • Bidra med synpunkter och rådgivning i en invånarpanel, medborgardialog eller som referensgrupp.
  • Sprida kunskap, förmedla kontakt och samverka med intresseföreningar.

Gruppen arbetar med länsövergripande frågor och projekt. Om du har du en annan typ av uppdrag kan gruppen hänvisa dig vidare.

Några tidigare uppdrag

LSS inflytandegrupp har bland annat arbetat med omställningen mot effektiv och nära vård, för att skifta fokus från hjälpmedel till samarbete och samordning som ser till hela människans hälsa och välbefinnande.

Gruppen har också stöttat Länsstyrelsen i demokratifrågor och hjälp Region Uppsala att rigga Innovationsjakten så fler kunnat få sina röster hörda.

Kontakt

Vill du veta mer eller få stöd av LSS inflytandegrupp? Eller är du nyfiken på att delta i gruppens arbete? Välkommen att ta kontakt med Ulrika Toresten.

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare