Forum för utveckling och samverkan

FoU Socialtjänst möjliggör dialog och samarbete över kommun- och organisationsgränser. Vi deltar också i utvecklingsarbete på olika nivåer. Här ser du några av de sammanhang vi finns med i.

Länsövergripande nätverk och grupper som FoU Socialtjänst samordnar

 • Länsnätverk för anhörigstöd.
 • LSS inflytandegrupp.
 • Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) i Uppsala
  län, instruktörsnätverk.
 • Länsnätverk/referensgrupp för området missbruk och
  beroende 
 • Länsnätverk för området spelberoende (i samarbete med Länsstyrelsen).
 • BPSD-nätverket (beteendemässiga och psykiska symtom vid kognitiv sjukdom/demens).
 • Länsnätverk för boendesamordnare.
 • Länsnätverk för chefer till biståndshandläggare.
 • Länsnätverk för IBIC (individens behov i centrum).

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård omfattar även kommunens och socialtjänstens insatser och ansvar inom flera områden. FoU Socialtjänst medverkar i arbetet på lokal nivå (Uppsala län), sjukvårdsregional nivå och nationell nivå. Aktuella uppdrag är inom:

 • Nationell arbetsgrupp (NAG) Missbruk och beroende samt NAG Adhd (kommunrepresentant sjukvårdsregion Mellansverige).
 • Regionalt programområde (RPO) Äldres hälsa (kommunrepresentant sjukvårdsregion Mellansverige).
 • Lokalt programområde (LPO) barn och ungas hälsa.
 • Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa (processledare).
 • Lokal arbetsgrupp (LAG) Demenssjukdomar (processledare).
 • Lokal arbetesgrupp (LAG) Äldre och läkemedel (processledare)
 • Länsövergripande styrgrupp för kunskapsstyrning.

Kunskapsstyrning socialtjänst: Regional samverkans- och stödstruktur (RSS)

Som RSS stödjer FoU Socialtjänst kommunerna i länet och Region Uppsala i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom att representera Uppsala län i NSK-S och RSS-nätverk inom områdena äldre, kommunal hälso- och sjukvård, funktionshinder, barn och unga, missbruk och beroende (BIRK) och systematisk uppföljning.

Partnerskapet

Socialstyrelsen, SKR och RSS samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Flera andra myndigheter medverkar också, bland annat Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten och Forte. FoU Socialtjänst representerar Uppsala län i partnerskapet.

Andra nätverk och forum som FoU Socialtjänst deltar i

Deltagandet kan innebära allt från omvärldsbevakning och representation till att bidra i processledning, samverkansfrågor och utvecklingarbete.

 • GAP UL, Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i
  Uppsala län (processledare).
 • Styrgrupp Barn och unga, under tjänsteledning HSVO.
 • BRIS nationella nätverk.
 • EARL/SAVRY-nätverket.
 • Uppsala läns strategiska preventionsnätverk, Barn och unga.
 • Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet (styrelseledamot, representant för länets kommuner).
 • ANDTLS-förebyggande länsnätverk.
 • SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken.
 • Nationellt ASI-nätverk (addiction severity index).
 • Nationellt IBIC-nätverk.
 • Nätverk för samhällsvetenskaplig äldreforskning.
 • Nätverk för socionomutbildningen i Uppsala (NVSU).
 • Forskargruppen Välfärd Uppsala universitet.
 • Arbetsutskott för överenskommelsen Psykisk hälsa.
 • Nätverk för användardriven innovation.
 • Tillfälliga arbetsgrupper på olika nivåer, till exempel vid framtagande eller revidering av ViS-dokument (vård i samverkan).

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör