Projekt: Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

FoU Socialtjänst driver nu ett projekt som stödjer länets verksamheter i arbetet med att involvera patienter och brukare. Läs om projektet och ta del av ingående aktiviteter.

Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län handlar om att utveckla verksamheter för och i ett samskapande med de som behöver insatserna. Projektet startade 2020 på uppdag av HSVO och pågår till och med mars 2022. Det finansieras av statliga medel för psykisk hälsa.

Aktiviteter 2021

Projektet har till uppgift att erbjuda föreläsningar, webbinarier, workshops och annat som kan stötta länets verksamheter i att utveckla rutiner och hitta metoder som passar.

Fler aktiviteter tillkommer utifrån verksamheternas behov. Hör gärna av dig till projektet med frågor och tankar kring hur vi kan hjälpas åt!

Ytterligare aktiviteter i planeringsstadiet

Datum läggs till efter hand.

  • Under hösten: Workshop med SKR – Vi har gjort en brukarundersökning, och sen då?
  • "Jag gör politik".
  • Handbok i brukarinflytande - handledning och stöd för implementering.
  • Brukarrevisioner enligt Uppsalamodellen.

Bakgrund

Varför behövs delaktighet och samskapande?

Delaktigheten sker på olika nivåer som i sin tur påverkar varandra. På individnivå är rätten till delaktighet reglerad i våra lagstiftningar. Genom att lyfta in delaktighet, kunskap och erfarenheter i vår verksamhetsutveckling leder det till att vi utformar vårt arbete mer utifrån de behov vi har till uppgift att ge, möta och stötta.

Hur kan vi arbeta med dessa frågor?

Samarbete med patienter, brukare och anhöriga ska ske systematiskt och omfatta alla delar av organisationen. Varje verksamhet behöver hitta sätt att säkerställa att patienter, brukare och anhöriga görs delaktiga och att erfarenheter tas till vara i förbättringsarbetet. Genom samarbete bidrar alla till högre kvalitet och ökad effektivitet.

Här kommer vi snart, som en del av projektet, lägga till användbara tips och information om metoder som visat sig vara effektiva.

Kontakt

Projektledare är Karolina Mark, FoU Socialtjänst.

Telefon: 018-6173821

Karolina Mark