Projekt Samordnad individuell plan (SIP) avseende kunskap, genomförande och tillgänglighet

Nu pågår ett projekt för att implementera och utveckla länets arbete med samordnad individuell plan (SIP).

Syftet med projektet är att, utifrån verksamheternas behov, identifiera insatser för att möjliggöra och underlätta implementeringen av SIP. Syftet är också att identifiera vad som behövs för att den enskilde ska få/ha kännedom om möjligheterna med SIP och tillgång till den SIP hen har behov av.

Projektet pågår under ett år och är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala och länets kommuner. Projektet lämnar en slutrapport i augusti med förslag på till handlingsplan för kontinuititet i utvecklingen och användningen av SIP.

Samverkan sker med andra pågående projekt i länet, så som Äldremottagningar, Cosmic Link, Tidiga samordnade insatser, Patient- och brukarmedverkan, Vård i hemmet och Implementering av ViS riktlinjer.

Effektmål

 • Ökad kunskap om vad som behövs för att personer med behov av samordning skall erbjudas och få en SIP.
 • Samsyn, kunskap och kompetens i organisationer och hos medarbetare om SIP och varandras verksamheter.
 • Ökat fokus på individens behov och på SIP som process.
 • Målgruppsanpassad information finns som stöd för att efterfråga och erbjuda SIP.

Tidplan

 1. Undersöka kunskapsläge (maj-oktober 2021).
 2. I samverkan ta fram stödinsatser (september-december 2021).
 3. Testa och utvärdera stödinsatserna (januari-april 2022).
 4. Sammanställa resultat och ta fram en plan för hållbart stöd (maj-juni 2022).

Genomförda aktiviteter

 • Intervjuer om erfarenhet av SIP.
 • Workshop 26/11 2021: Hur kan vi skapa en SIP ingen vill vara utan? i samarbete med NSPH och projektet Patient- och brukarmedverkan.
 • Färdighetsträning i SIP med Esther SimLab i samarbete med Patientkontrakt.
 • Workshop 15/2 2022: Utveckling av samverkan kring SIP med inbjudna kommunteam.
 • Patient- och brukarinformation på lätt svenska och olika språk (DocPlus).
 • Mars-april 2022: Digital utbildningsserie om SIP i Uppsala län. Inriktning Barn och unga, Mitt i livet och Äldre.
 • Kort film om hur vi arbetar med SIP i Uppsala län.
 • Seminarium 24/5, Stadshuset Uppsala. Erfarenheter från projektet och idéer om hur vi vill arbeta med SIP framåt.

Kontakt

Har du frågor eller förslag till projektet är du välkommen att kontakta projektledare Charlott Jonasson Falk vid FoUU-enheten inom Nära vård och hälsa.

Charlott Jonasson Falk