Projekt Implementering av ViS-dokument

Nu pågår ett projekt för att utreda och utveckla hur riktlinjer och rutiner som fastställs inom Vård i Samverkan (ViS) når ut till berörda verksamheter i länet.

Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har tagit initiativ till utvecklad samordning mellan organisationer och verksamheter inom området hälsa, stöd, vård och omsorg.

Vård i Samverkan (ViS) är namnet på dokumentsamlingen som styr arbetet med samverkan. De utgår från författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.

I länets samverkansstrukturer, nätverk och arbetsgrupper, har det framkommit att implementeringen av ViS-dokument inte har fungerat optimalt. Konsekvenserna kan då bli att det är mer fokus på respektive professions ansvarsområde än enskilda patienter och brukares behov. 

Följsamhet till rutiner som enbart kommunicerats skriftligt och där man uppmanar att följa nya riktlinjer eller ”best practice” är oftast låg.

Ur projektplanen

Implementering av ViS-dokument – Kommunikation/information av gemensamma styrdokument med syfte att stödja implementeringen av Vård i samverkan (ViS) är ett samverkansprojekt mellan FoU Socialtjänst och  APC Utveckling inom FoUU-enheten på uppdrag från TL HSVO. Projektet startade i augusti 2021 och planeras avslutas i oktober 2022. 

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera vad som behövs för att möjliggöra och underlätta för verksamheterna att implementera ViS-dokument i det verksamhetsnära arbetet. Det innebär att ta fram en plan för hur information, kommunikation och uppföljning av ViS-dokument ska hanteras så att samarbetet mellan huvudmännen blir mer sömlöst.

Kontakt

Har du frågor eller förslag till projektet är du välkommen att kontakta projektledare Åsa Bachelet vid FoUU-enheten inom Nära vård och hälsa.

Åsa Bachelet

Verksamhetsutvecklare