Systemdesignstöd

Process- och metodstöd för komplexa utvecklingsarbeten inom hälsa, stöd, vård och omsorg.

Uppsala läns systemdesignstöd hjälper professioner, beslutsfattare, brukare/patienter och anhöriga att tillsammans ta sig an de mest komplexa frågeställningarna på ett konstruktivt sätt. 

Syftet är att bidra till bättre verksamhetsutveckling för att säkra dagens och morgondagens välfärd, både när det gäller kvalitet och effektivitet. 

Systemdesignstödets fokusområden

  • Stödja systemövergripande samverkansprocesser inom hälsa, stöd, vård och omsorg. 
  • Stödja och skapa överhörning mellan olika långsiktiga implementerings- och utvecklingsprocesser. 
  • Stödja kompetensutveckling av chefer och medarbetare som leder komplexa utvecklings- och samverkansprocesser. 

När behövs systemdesignstöd?

De tydligaste och kanske svåraste utmaningarna inom hälsa, stöd, vård och omsorg finns i gränslandet mellan Region Uppsalas och kommunernas ansvarsområden. Samtidigt är det i detta område som bättre lösningar ofta gör stor nytta, genom att skapa sammanhållna och väl fungerande tjänster för våra invånare.

Omställningen till effektiv och nära vård och annat övergripande utvecklingsarbete kräver ibland förändringar som inte kan genomföras internt i organisationerna eller inom ramarna för befintliga samverkansavtal. Då kan systemdesignstödet ge vägledning i processen.

En gemensam resurs

Uppsala läns systemdesignstöd arbetar på uppdrag av tjänsteledningen för Hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO). De beslutar om verksamhetsplan och större stödinsatser. Länets kommuner och Region Uppsala finansierar stödet gemensamt.

Organisatoriskt är verksamheten placerad vid FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs i dialog med en referensgrupp som består av representanter från länets kommuner, Region Uppsala och Uppsala universitet.

Bakgrund: Komplexa utmaningar i samverkan

Region Uppsala, Uppsala kommun och Uppsala universitet genomförde 2020-2021 ett förberedelseprojekt för regionalt labb för systeminnovation i Uppsala län på updrag av TL HSVO.

Projektet tog utgångspunkt i kända utmaningar kopplade till demografi, kompetensförsörjning och personcentrerad effektiv och nära vård i en komplex verklighet. Komplexiteten handlar både om vård- och stödbehoven och de organisatoriska systemen som behöver samverka.

Målet om att skapa ett innovationslabb förändrades senare till att utforma ett stöd i komplexa utvecklingsarbeten.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om systemdesignstödet eller arbetar med en utmaning där du ser behov av vårt stöd.

Jin Moen

Handläggare, övergripande verksamhet

Elize Leto

Verksamhetsutvecklare