Innovationsguidens utvecklingsprogram

Innovationsguiden är ett metodverktyg som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit framför att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoden bygger på Tjänstedesign. Inom hälso- och sjukvården är användaren oftast patient, men kan också vara närstående eller medarbetare. Metoden är användarcentrerad, behovsfokuserad och medskapande.

Region Uppsala behöver tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet driva en omställning av hälso- och sjukvården. Länet växer och färre yrkesverksamma ska försörja fler äldre.

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter befolkningens behov och utmaningar med ett växande Uppsala län.Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär en omställning.

Den nära vården till länets invånare behöver utvecklas och stärkas. En effektiv och nära vård är samskapande, hälsofrämjande och kvalitetsdriven. Såväl medarbetare som invånare måste involveras i förändringen.

En idé blir innovation

Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation i fråga om att komma på nya och revolutionerande idéer. Men innovation kan ske på mer subtila nivåer - ibland genom att man försöker hitta en lösning på ett problem och ibland uppstår innovationer av en ren tillfällighet. Men det är först när idén genomförs, en ny metod eller produkt blir realitet, som den blir en innovation. Fram till dess är det bara en idé.

Design Thinking

Design Thinking är en filosofi, ett angreppssätt som innebär att man arbetar användarcentrerat i utvecklingen av såväl varor som tjänster. Man lägger fokus på att observera riktiga människor i riktiga miljöer för att kartlägga vad som fungerar och inte fungerar med en specifik tjänst. Man lägger också fokus på att kunna snabbt testa idéer och koncept med användarna. Metoden som kallas tjänste- eller servicedesign innehåller olika verktyg för att arbetet ska genomföras på ett strukturerat sätt genom hela innovationsprocessen.