Hälsoobligation för högt blodtryck

Vi genomför en innovativ och förebyggande vårdinsats mot högt blodtryck. Satsningen är finansierad med en hälsoobligation.

Vårdinsatsen är en screening- och behandlingsåtgärd för att tidigt upptäcka och behandla personer med högt blodtryck, hypertoni, samt en rad andra underliggande och närliggande kardiovaskulära riskfaktorer så som höga blodfetter, försämrade njurvärden och högt blodsocker.

Med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov behövs nya sätt att effektivisera vården. De utmaningar som hälso- och sjukvården står inför kräver nya metoder. Enligt våra beräkningar kan satsningen förhindra 657 allvarliga hjärtkärlhändelser under en tioårsperiod och undvika vårdkostnader på 160 miljoner. 

Vi beräknar även att vårdinsatsen ska resultera i: 

  • Färre dödsfall som en följd av minskat antal av hjärtinfarkt och stroke.
  • Ökad livslängd som en följd av minskad sjuklighet.
  • Högre livskvalitet för patienterna.
  • Ökad kunskapsutveckling för bred screening och egenmonitorering. 

Hälsoobligationen – ett nytt sätt att finansiera förebyggande vård 

Hälsoobligationen är ett nytt sätt att finansiera förebyggande vård i Region Uppsala. Det är en obligation som ges på den finansiella marknaden, i detta fall med SEB som emissionsinstitut. Obligationen uppgår till 80 miljoner kronor och är tecknad av livförsäkringsbolaget Skandia. Obligationslikviden finansierar en preventiv screening- och behandlingsinsats i Uppsala län. 

Kort om hälsoobligationen

En femårig obligation med fast underliggande nollkupongsstruktur, samt en rörlig räntedel vars storlek är beroende av utfallet på vårdinsatsen. Det innebär att investeraren får en något högre avkastning vid ett positivt utfall av insatsen än vad offentliga förvaltningar betalar för vanlig upplåning på kapitalmarknaden. Om den förebyggande insatsen däremot inte får ett positivt utfall får investeraren tillbaka mindre än sitt investerade belopp. På så sätt är investeraren med och delar på risken i insatsen, då regionen inte behöver ta hela kostnaden om inte insatsen leder till önskade resultat och kostnadsbesparingar.

Kontakt

Mikael Köhler

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Eva Olin

Ekonomidirektör, biträdande regiondirektör