Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om den nya tjänsten.

Generella frågor

Varför införs den nya tjänsten?

Vi inför den nya tjänsten för att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och erbjuda nya sätt att kontakta oss. Med den nya tjänsten kan vi använda vårdens resurser på ett bättre sätt och på sikt hjälpa fler. Den nya tjänsten är också ett sätt att göra vården mer tillgänglig och jämlik, oberoende av var i länet man bor. Invånarna kan kontakta vården när och var det bäst passar dem. Vi frigör även mer tid till fysiska besök.
Införandet av den nya tjänsten är en viktig del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR om att erbjuda en god och nära vård.

Vad innehåller den nya tjänsten?

Tjänsten kommer att innehålla följande delar:

 • Invånarens symtombeskrivning
  Invånaren loggar in i tjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID Plus och besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken.
 • Automatisk bedömning
  Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart hen hänvisas.
 • Hänvisning och chatt
  Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från egenvårdsråd till chatten. Det kan också bli aktuellt med ett videomöte med vårdpersonal eller bokning av ett fysiskt besök.

Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna tjänsten för att söka akut vård.
Det kommer att finnas möjligheter att göra integrationer med andra stödtjänster längre fram.

Hur når man tjänsten?

Den nya tjänsten kommer att vara tillgänglig oavsett om invånaren går in via 1177.se, vårdcentralens kontaktsida/webbplats eller ringer vårdgivaren.

När ska den nya tjänsten införas?

Planen är att den nya tjänsten ska tas i drift med start under våren 2022 enligt särskilt turordningsschema. Innan dess ska en leverantör upphandlas och utbildning av personal genomföras.

Kommer tjänsten att ersätta någon vård som ges idag?

Nej, den är ett komplement till dagens vårdutbud. Förhoppningen är att den avlastar telefonrådgivningen och ger mer tid för fysiska besök för de som behöver.

Kommer tjänsten att ersätta 1177 på telefon eller 1177.se?

Nej, 1177 på telefon kommer fortfarande att finnas kvar. Det är viktigt att erbjuda telefon som ingång för invånare som har det behovet. Däremot får den som ringer 1177 ett alternativ att logga in sig i plattformen, för att påbörja sitt ärende digitalt.

1177.se kommer fortfarande att finnas kvar och även här kommer möjligheten finnas att logga in i den nya tjänsten för att påbörja ett ärende.

Vilken plattform blir det?

Det vet vi inte ännu. Upphandlingen av ny digital tjänst pågår under hösten 2021 och förväntas vara klar i slutet av november.

Ingår den här satsningen i en nationell plan?

Ja, Inera upphandlar den nya tjänsten och de regioner som vill har möjlighet att ansluta sig via ramavtal. Målet är en så likvärdig och jämlik vård som möjligt oavsett vilken region man tillhör. Region Uppsala planerar för att gå in i tjänsten i ett tidigt skede, vilket sker tidigast med start i mars 2022.

Hur ser tågordningen ut?

Varje region har en egen projektorganisation som ansvarar för att planera införandet i sin region. Så snart vi har en färdig plan för Region Uppsala, kommer den att presenteras på projektsidorna på intranätet och samverkanswebben.

Vad blir nyttorna/fördelarna för invånaren?

 • Förbättrad tillgänglighet till vården.
 • Slippa sitta i telefonkö.
 • Invånaren beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
 • Invånaren behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
 • Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder.
 • Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
 • En mer sömlös kontakt med vården, d.v.s. att hänvisning kan ske smidigt mellan olika vårdgivare, exempelvis från 1177 på telefon till vårdcentralen.
 • Invånaren kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.

Vad blir nyttorna/fördelarna för vårdpersonalen?

 • Lättare att hjälpa invånare med störst behov först.
 • Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
 • En bättre användning av våra resurser.
 • Enighet i bedömning av invånarens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
 • Invånarens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
 • Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.
 • Öppna och förberedda webbtidböcker möjliggör en tidsbesparing när medarbetare slipper boka in, omboka eller avboka en invånare.

Kommer vi att kunna behandla fler?

Förhoppningen är att många enklare tillstånd kan lösas med automatisk hänvisning till egenvårdsråd och självservicefunktioner. Satsningen på den nya tjänsten kommer att frigöra tid för fysiska besök. Ledorden är: Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

Vem är tjänsten till för?

Tjänsten är tillgänglig för alla. Det krävs bara ett BankID eller Freja eID Plus för att kunna logga in.

Kommer tjänsten att fungera som de privata digitala vårdgivartjänster som finns på marknaden idag?

Till viss del, ja. Patientvyn kommer att vara snarlik, men vårdgivarvyn blir en helt annan då våra krav till stor del handlar om att utveckla funktioner för att underlätta för vårdgivarnas arbete och att underlätta samverkan mellan flera vårdgivare. Vi kommer också att ha helt andra möjligheter att sortera ärenden till alla de kompetenser vi har i vår öppenvård. Det är något som nätläkarna saknar.

Vad får vi för stöd inför och vid införandet?

Det kommer att finnas ett stöd inför och vid införandet. I Region Uppsala bistår en projektgrupp med projektledning, förändringsledning, kommunikation, it-stöd, förvaltning och support till medarbetare.

Inom varje verksamhet kommer det att utses lokalt ansvariga för införandet. För Nära vård och hälsa finns också delprojektledare med en samordnade roll.
På den här sidan samlar vi aktuell information, frågor och svar samt lägger upp presentationsmaterial och tidplaner.


Frågor från medarbetare

Kommer egenvårdsråden att finnas på flera olika språk? Kommer de att vara inlästa för de som inte kan läsa skriven text?

Den nya tjänsten kommer initialt att omhänderta ärenden på svenska. Hänvisningen till egenvårdsråd kan komma att se olika ut, i första hand skriftlig information till invånaren och en länk till en sida på 1177.se med råd kring sökorsaken.

Kommer detta att bli det enda systemet i regionen, det vill säga kommer övriga digitala system för vårdkontakter att avvecklas?

Vi har ännu inte fattat beslut om en eventuell avveckling eller utfasning av övriga system. Vi behöver avvakta upphandlingen av leverantör, för att få ökad förståelse för vad den nya plattformen innebär innan beslut kan fattas om vilka tjänster som kan ersättas och därmed fasas ut.

Kommer den nya tjänsten att kunna integreras med Cosmic?

Integration med journalsystemet Cosmic kommer med stor sannolikhet inte att finnas vid driftsättningen, men Cosmics kundgrupp och Inera för en dialog om integration mot journalsystemet. Dock behöver vi invänta upphandlingen av en leverantör innan vi kan få klarhet i när detta kan ske.

Hur och när kommer tjänsten att marknadsföras mot invånarna?

Marknadsföringsstrategin är beroende av hur införandet kommer att se ut, hur många och vilka verksamheter som går in i tjänsten etc. Marknadsföringen kommer att bygga på nationella budskap och gemensamt material.

Kommer man att kunna skapa lokala inställningar, till exempel automatisk hänvisning till webbtidbok som kanske används olika inom olika verksamheter?

Utan en utsedd leverantör vet vi just nu inte vilka eventuella lokala inställningar som är möjliga. Denna information får vi återkomma med.

Vi ser ofta att invånare hör av sig i flera kanaler samtidigt, kommer den nya tjänsten att leda till "dubbelarbete"?

Vi känner väl till problematiken efter utförda piloter. Om tillgänglighet också innebär snabba svar till våra invånare, kommer med stor sannolikhet bokning i flera system att minska. Det handlar mycket om att bygga förtroende för den nya tjänsten så att de som väljer chatten vet vad de kan förvänta sig och därmed inte behöver boka in sig via telefon eller 1177 e-tjänster.

Vem kan jag vända mig till för mer information?

Vänd dig i första hand till din verksamhetschef för verksamhetsrelaterade frågor.

För frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare, Anna Ek eller bitr. projektledare Heléne Bergerus.
Inom kort hittar du här kontaktuppgifter till oss som ingår i projektgruppen.

Kontakt

Anna Ek

E-hälsostrateg