Dialogprocess

Med dialogprocess menas själva genomförandet av invånardialog. Varje undersökning hanteras som ett separat projekt/uppdrag och följer en bestämd process.

 • Dialog skapar förväntningar. För varje dialog ska det formuleras ett syfte om vad man vill uppnå, vilka villkor som gäller avseende grad av påverkansmöjlighet/delaktighet samt hur åsikterna kommer att tas till vara.
 • Verksamhet som önskar genomföra invånardialog ska förankra genomförande hos projektägare eller linjechef.

 • Metodstöd för invånarmedverkan ska finnas i ordinarie organisation, utvecklingsavdelning eller verksamhetsutvecklare inom varje förvaltning/verksamhet.

 • Verksamhet som önskar använda invånarpanel lämnar beställning till Invånartjänster e-hälsa (initiering).
   
 • Planering genomförs i samverkan mellan beställare och Invånartjänster.

 • Metod för dialog anpassas till syfte och grad av delaktighet/påverkansnivå.
 • Deltagare och allmänhet ska erbjudas fortlöpande återkoppling.
    
 • Konsultation (enkätundersökning) 
  • Invånartjänster genomför datainsamling och levererar resultat till beställare
  • Invånartjänster återkopplar resultat till deltagare och allmänhet 
  • Tidsfrist fastställs för varje undersökning

 • Dialog, fokus- och arbetsgrupper 
  • Invånartjänster levererar urval
  • Beställare genomför dialog och återkopplar till deltagare
  • Beställare återkopplar resultat och utvärdering till Invånartjänster
  • Invånartjänster återkopplar till allmänhet 
  • Invånartjänster följer upp 

 • Konsultationer och dialogmöten genomförs utan ersättning. Vid dialogmöten kan hälso- och sjukvård erbjuda ersättning. Beställaren står för kostnaden (se Riktlinje med bilaga ersättningsmodell).

 • Varje undersökning följs upp och utvärderas utifrån följande:
  • Vilken typ av dialog genomfördes?
  • Hur många deltog i dialogen
  • Hur påverkade dialogen beslut eller utveckling?
  • Vad är det viktigaste vi har lärt oss från dialogen?
  • Har syfte och mål uppnåtts?
  • Uppdagades några outtalade syften eller förhoppningar som inte specificerades från början?
  • Vad gjordes bra? 
  • Vad kunde gjorts bättre? 

Kontakt

Christina Hermans

Projektledare/objektspecialist invånartjänster