Styrande principer

Som medarbetare kan du ta hjälp av invånarpanelen när du vill göra en undersökning. Vill man använda sig av panelen är det viktigt att ta del av de styrande principer som finns framtagna:

 • Invånardialogen ska vara en trovärdig process där resultatet tas om hand och utgör en del i styrningen. Det vill säga att resultatet ska beaktas vid prioritering och beslut kopplade till utvecklingsprojekt.

 • Frågeställningar för invånardialog ska vara påverkningsbara. 
  Invånardialog ska därför genomföras i inledningsfasen av beslutsprocess eller utvecklingsprojekt.

 • Processen för invånardialog ska vara tydlig och väldefinierad med ett tydligt syfte och mål.

 • Processen ska vara flexibel och erbjuda flera former av dialog.

 • Invånarpanel är tillgänglig för personer över 13 år. Åldersgräns för deltagande i fokusgrupp är beroende av syfte och mål. Under 13 krävs vårdnadshavares samtycke (namn och telefonnummer). 

 • Deltagandet ska vara enkelt och eftersträva så hög tillgänglighet som möjligt.

 • Invånardialogen ska koordineras mellan projekt och verksamheter så att invånarnas tid och deltagande respekteras.

 • Invånare ska alltid få feedback på vad dialogen bidragit till.

 • Invånardialogen ska utvärderas både vad gäller resultat och process.

 • Grunden för invånardialog ska bygga på engagemang hos ledningen och invånarnas vilja till delaktighet och medverkan.

 • Region Uppsala ska ha en kultur där invånare ses som resurs och samverkanspart för förändring och vidareutveckling.

Kontakt

Christina Hermans

Projektledare/objektspecialist invånartjänster