Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används för att göra en bra vård ännu bättre. Målet med kunskapsstyrning är att alltid använda bästa tillgängliga kunskap.

Patienten som medskapare – en förändrad roll

I patientmötet blir kunskapen ett stöd för professionen men också ett verktyg för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Patientens roll förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare. Genom medskapandet tas erfarenheter, kunskap och synpunkter från enskilda patienter, patientföreträdare och patientföreningar tillvara.

Med kunskapsstyrning utvecklar vi vård och omsorg tillsammans

Kunskapsstyrning bygger på att ständigt utvärdera och lära för att ständigt kunna förbättra. Kunskapsstyrning är ett uthålligt utvecklingsarbete där mångas engagemang är viktigt och där många bidrar för att skapa en smartare, mer resurseffektiv och likvärdig vård som minskar skillnaderna i resultat och stärker kvaliteten.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se