LPO: Psykisk hälsa

Med utgångspunkt i ett personcentrerat synsätt ska vårt arbete bidra till en bättre vård och omsorg för personer i Uppsala län som drabbas av psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetet ska verka för att den vård och det stöd som erbjuds i Uppsala län ska vara god och jämlik oavsett ålder, kön, etnicitet och bostadsort.

Programområdets uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra med utveckling på området psykisk hälsa genom att bland annat bidra till uppdaterade vårdförlopp och processer utifrån nationella riktlinjer likväl vård- och insatsprogram utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. Vi uppdaterar också överenskommelser mellan specialistpsykiatri, primärvård och kommunala insatser

Programområdets sammansättning

Processledare

  • Louise Aronsson, strateg psykisk hälsa, Region Uppsalas ledningskontor.

Ordförande

  • Emma Manner, strateg psykisk hälsa, Region Uppsalas ledningskontor.

Medlemmar

  • Anna Hällström, närvårdstrateg, Tierps kommun.
  • Monica Lundberg Mattson, enhetschef beroende enhet, Uppsala kommun.
  • Anna Lennartsson, avdelningschef socialpsykiatri och personligt stöd, Uppsala kommun.
  • Patricia Lundén, verksamhetsområdeschef, Nära vård och hälsa.
  • Åsa Törnqvist, utvecklingschef, Akademiska sjukhuset.

Vi söker en medlem med medicinsk kompetens. Medlemmen förväntas säkra det medicinska perspektivet i exempelvis tillsättandet av lokala arbetsgrupper (LAG) eller att stötta LAG med ett medicinskt perspektiv. Kontakta oss om du är intresserad att vara medlem i LPO psykisk hälsa.

Lokala arbetsgrupper (LAG)

  • ADHD barn primärvårdsnivå.

  • PSVF depression vuxna.

Kontakt processledare

Louise Aronsson