LSG: Patientsäkerhet

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala samverkansgrupp (LSG) Patientsäkerhet samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Uppdrag

Uppdrag för lokal samverkansgrupp patientsäkerhet (LSG patientsäkerhet) i Uppsala län

Fastställd av länsövergripande styrgrupp för kunskapsstyrning 2020-09-24.

Uppdragsgivare

Länsövergripande styrgrupp för kunskapsstyrning.

Syfte

Att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård utan vårdskador.

Uppdraget innefattar

Att bästa kunskap om patientsäkerhet ska genomsyra varje patientmöte. Den senaste kunskapen inom patientsäkerhet ska vara en integrerad del av arbetet i varje programområde.

 • Identifiera oönskade variationer i länet och ge förslag till förbättringsåtgärder. Utveckla mål, handlingsplaner och rekommendationer, prioritera fokusområden, genomföra risk- och konsekvensbedömningar.
 • Stödja och samordna aktiviteter för implementering av nya riktlinjer inom patientsäkerhet.
 • Stödja lokala programområden i patientsäkerhetsfrågor.
 • Vara länken till den nationella- och sjukvårdsregionala samverkansgruppen inom patientsäkerhet och därmed vara länets mottagare för nationella kunskapsdokument gällande patientsäkerhet.
 • Utse lokala arbetsgrupper med avgränsade uppdrag inom patientsäkerhet.
 • Utveckla och besluta om indikatorer, monitorera och följa upp patientsäkerhetsarbetet.
 • Samspela med övriga grupperingar och samverkansgrupper inom länets kunskapsstyrningsarbete.

Alla ledamöter förväntas arbeta aktivt vid och mellan möten.

Samarbete

Lokala samverkansgruppen samarbetar med andra lokala programområden (LPO), lokala arbetsgrupper (LAG), lokala samverkansgrupper (LSG), aktuella sjukvårdsregionala grupperingar, berörda patientföreningar samt övriga samarbetspartners och aktörer.

Sammansättning av LSG Patientsäkerhet

LSG-patientsäkerhet träffas fyra gånger per termin. Sammankallande är patientsäkerhetssamordnare på Region Uppsalas ledningskontor. Möten beslutas vid sista mötet terminen innan. Minnesanteckningar ska föras och läggas i Sharepoint. Varje möte ska följa en tydlig och i förväg framtagen agenda.

LSG patientsäkerhet ska bestå av representanter från varje förvaltning, kommunal vård och omsorg och stödfunktioner. De är:

 • Chefsläkare Region Uppsalas ledningskontor.
 • Patientsäkerhetssamordnare Region Uppsalas ledningskontor.
 • Chefsläkare Nära vård och hälsa.
 • Chefsläkare Lasarettet i Enköping.
 • Chefstandläkare Folktandvården.
 • Chefsläkare Akademiska sjukhuset.
 • Chefsjuksköterska Akademiska sjukhuset.
 • Överläkare vårdhygien.
 • Klinisk apotekare.
 • Representant för MAS-nätverket.

Adjungerande funktioner är representant från:

 • Fastighet och service.
 • Smittskydd och Strama.
 • Patientnämnden.
 • Läkemedelskommittén.

Patient- och brukarinflytande i olika former och frågor.

Mandat för deltagare i LSG-patientsäkerhet

Ledamöterna i LSG patientsäkerhet ska ha mandat att vara formell representant för respektive förvaltning eller stödfunktion och ansvara för att rekommendationer och beslut inom LSG Patientsäkerhet implementeras, kommuniceras och följs upp inom respektive organisation. Vid förhinder ska ersättare utses.

Gruppen ska kunna fatta strategiska beslut gällande patientsäkerhetsfrågor och följa upp följsamhet till beslut samt rapporterade resultat. Frågor som berör resurser eller beslut med ekonomisk konsekvens bereds och lyfts vidare till Tjänstemannaledning Hälsa, stöd, vård och omsorg respektive Vårdledningsgruppen. 

Kostnader

Respektive verksamhet svarar för sin deltagares kostnad.

Rapportering

Den lokala samverkansgruppen rapporterar till kansliet för kunskapsstyrning i form av:

 • Verksamhetsplan.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Minnesanteckningar.

Rapporteringen innebär också att LSG och eventuella LAG informerar varandra fortlöpande. LSG ska använda sig av beslutade mallar för verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och minnesanteckningar som finns att ladda ner via länk.

Ladda ner beslutande mallar för verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och minnesanteckningar.

Kansliet ansvarar för att vidarebefordra information till styrgruppen inför varje styrgruppsmöte och publicering på LPO webbsida. Länsövergripande styrgrupp för kunskapsstyrning fastställer verksamhetsplanen och godkänner verksamhetsberättelsen.

Aktuellt

Regional patientsäkerhetsdag 24 september 2024.

LSG patientsäkerhet

Processledare

Ann-Sofie Geschwindt, patientsäkeretsstrateg, Region Uppsalas ledningskontor.

Medlemmar

 • Charlotta Nelsson, ordförande, chefsläkare, Region Uppsalas ledningskontor.
 • Ann-Sofie Geschwindt, processledare, patientsäkeretsstrateg, Region Uppsalas ledningskontor.
 • Lise Llerena, sekreterare, patientsäkerhetsteamet, Region Uppsalas ledningskontor,

 • Mikael Wiklund, chefsläkare, Lasarettet i Enköping.
 • Kristina Okembia Jonsson, chefsläkare Nära vård och hälsa.
 • Ulla Olsson Strömberg, chefsläkare, Akademiska sjukhuset.
 • Marie Sjödin, chefssjuksköterska, Akademiska sjukhuset.
 • Monica Lundqvist, MAR, MAS-nätverket Uppsala län.
 • Ingrik Isaksson, enhetschef vårdhygien.
 • Susanna Johansson, MAS, Älvkarleby kommun.
 • Anna-Cari Lindh, chefstandläkare, Folktandvården.
 • Mikael Stenhem, överläkare, vårdhygien.
 • Lisa Lundberg, patientsäkerhetsstrateg, Nära vård och hälsa

Adjungerade funktioner

 • Fastighet och service.
 • Smittskydd och Strama.
 • Patientnämnden.
 • Läkemedelskommittén.

Kontakt

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg