Vad är nationellt system för kunskapsstyrning?

Här kan du läsa om det nationella systemet för kunskapsstyrning från nationell till sjukvårdsregional och loka nivå.

År 2018 gick alla regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning för att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Idag finns det 26 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Nationell nivå

Nationella programområden (NPO) består av en representant från varje sjukvårdsregion med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området.

Uppsala-Örebo sjukvårdsregion är värdregion för akutsjukvård, öron-, näsa- och halssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt äldres hälsa.

Utöver programområden bildas också åtta nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet samt strukturerad vårdinformation.

Under NPO och NSG bildas nationella arbetsgrupper (NAG) som under begränsade perioder arbetar med särskilda insatser inom NPO eller NSG område. 

Nationella programområden (NPO) och Nationella samverkansgrupper (NSG) (kunskapsstyrningvard.se)

Nationell högspecialiserad vård (socialstyrelsen.se)

Sjukvårdsregional nivå

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, ett för varje nationellt programområde. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion fanns så kallade specialitets- och programråd som nu bytt namn till regionala programområden. Inom några områden kommer nya RPO bildas.

Regionala programområdenas och samverkansgruppernas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har värdskap för fyra nationella programområden:

  • Akut vård.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Äldres hälsa.
  • Öron-, näsa- och halssjukdomar.

Läs mer om sjukvårdsregional kunskapsstyrning på Sjukvårdsregion Mellansveriges webbplats:

Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG)

Lokal nivå

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet har en matchande sakkunnigorganisation på lokal nivå i Region Uppsala med lokala programområden (LPO), lokala samverkansgrupper (LSG) och lokala arbetsgrupper (LAG).

I Region Uppsala fanns det tidigare åtta programråd som nu har omvandlats eller är i färd med att omvandlas till lokala programområden eller arbetsgrupper. Uppdragen för LPO, LSG och LAG har anpassats till den nationella modellen och är i högre grad riktat mot implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa. 

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se