Kvalitetsarbete hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om Region Uppsalas kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård.

I vår strävan att närma oss Region Uppsalas vision Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft är det viktigt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Regionens kvalitetsarbete ska leda till en värdeskapande hälso- och sjukvård.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskri­ft 2011:9 följer vi gällande lagar och föreskri­fter för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ställer oss bakom dess definition av kvalitet, se länk nedan. I kvalitetsarbetet tar vi även stöd av den europeiska standarden för kvalitet inom hälso- och sjukvård, se länk nedan.

Vi ser på begreppet kvalitet som regionens förmåga att möta patienters och deras närståendes behov och förväntningar. Vi är främst till för patienten och deras närstående.

Vi mäter och analyserar utfall som är viktiga för patienten och använder resultaten i förbättringsarbeten. Resultaten sätter vi i relation till använda resurser. En effektiv resursanvändning är en förutsättning för att hållbart och långsiktigt kunna ge en vård som skapar värde för länets invånare.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen.se.

Europeiska standarden för kvalitet inom hälso- och sjukvård, sis.se.

Ledning och styrning av kvalitetsarbete

Kvalitetsledningsgruppen arbetar för att uppnå ett mer samordnat och strategiskt planerat kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården inom Region Uppsala. Kvalitetsledningsgruppen träffas ungefär en gång i månaden och består av medlemmar från samtliga vårdförvaltningar.

Nationellt kvalitetsarbete

Här hittar du information om nationella kvalitetsregister, kvalitetsjämförelse inom hälso- och sjukvård och kvalitetsarbete.

Kontakt

Marie-Louise Rönnbäck

Utvecklingsstrateg