Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Information om riksavtal, sjukvårdsregional samverkan och andra vårdavtal.

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet reglerar en miniminivå för invånarnas valmöjligheter i vården. Dess tillämpningsområden omfattar hälso- och sjukvård efter remiss från hemregionen, vid förlossningsvård eller annan vård av akut karaktär. Riksavtalet tillämpas främst när det inte finns andra avtal som reglerar samarbetet.

Riksavtal för utomlänsvård (webbbutik.skr.se)

Sjukvårdsregional samverkan – samverkansavtal med Sjukvårdsregion Mellansverige

Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sex sjukvårds-regioner. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan ska utövas genom en samverkansnämnd eller motsvarande.

Region Uppsala ingår idag i Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare kallat Uppsala-Örebro sjukvårdsregion). Samverkansnämnden kallas det politiska organet för de sju regionerna som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige.

I Sjukvårdsregionen Mellansverige finns två universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro. Det finns även fem länssjukhus; Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås. Dessutom finns det 18 länsdelssjukhus spridda över sjukvårdsregionen samt 250 vård-/hälsocentraler och tre helikoptrar.

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska dessutom vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och erbjudas i rimlig tid.

Varje region representeras i samverkansnämnden av tre ledamöter och tre ersättare. Region Uppsala representeras av ordinarie ledamöter Emilie Orring (M), Malin Sjöberg Högrell (L) och Helena Proos (S) och ersättare Björn-Owe Björk (KD), Fredrik Leijerstam (MP) och Vivianne Macdisi (S).

"Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige från den 1 januari 2021 och tillsvidare". Är du intresserad av handlingen kontaktar du region.uppsala@regionuppsala.se 

Sjukvårdsregion Mellansverige (sjukvardsregionmellan.se)

Protokoll och handlingar samverkansnämnden (sjukvardsregionmellan.se)

Mellanlänsavtal

Bilaterala mellanlänsavtal har tecknats mellan Region Uppsala och Region Västmanland. 

"Mellanlänsavtal om vidgade valmöjligheter inom hälso- och sjukvården mellan Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland".
Diarienummer LTV131164-2. Underskrivet 13 januari 2014 av dåvarande landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektör. Är du intresserad av handlingen kontaktar du region.uppsala@regionuppsala.se 

Region Uppsala och Region Stockholm (avtalet upphör att gälla från och med 2021-10-01. Samarbetet regleras från och med 2021-10-01 enligt riksavtalet.)

Regionerna har samverkat via olika överenskommelser för att erbjuda boende och pendlare, som av närhets- eller kommunikationsskäl vill söka vård i grannregionerna vidgade möjligheter än vad som ges i Riksavtalet.

Övriga samverkansavtal

Region Uppsala har tecknat vårdavtal med Norra sjukvårdsregionsförbundet samt Åland som reglerar samarbetet med Akademiska sjukhuset gällande specialistvård.

"Avtal för akut och remitterad vård 2020–2023". 
Diarienummer AS2019-0740. Är du intresserad av handlingen kontaktar du region.uppsala@regionuppsala.se 

Kontakt

Kontaktperson för personal på Akademiska sjukhuset

Gabriel Bengtsson, marknadschef

gabriel.bengtsson@akademiska.se

Kontaktperson för personal på Regionkontoret

Jessica Bräck, enhetschef

jessica.brack@regionuppsala.se