Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Information om riksavtal, sjukvårdsregional samverkan och andra vårdavtal.

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet reglerar en miniminivå för invånarnas valmöjligheter i vården. Dess tillämpningsområden omfattar hälso- och sjukvård efter remiss från hemregionen, vid förlossningsvård eller annan vård av akut karaktär. Riksavtalet tillämpas främst när det inte finns andra avtal som reglerar samarbetet.

Riksavtal för utomlänsvård (webbbutik.skr.se)

Sjukvårdsregional samverkan - Samverkansavtal med Sjukvårdsregion Mellansverige

Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sex sjukvårds-regioner. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan ska utövas genom en samverkansnämnd eller motsvarande.

Region Uppsala ingår idag i Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare kallat Uppsala-Örebro sjukvårdsregion). Samverkansnämnden kallas det politiska organet för de sju regionerna som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige.

I Sjukvårdsregionen Mellansverige finns två universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro. Det finns även fem länssjukhus; Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås. Dessutom finns det 18 länsdelssjukhus spridda över sjukvårdsregionen samt 250 vård-/hälsocentraler och tre helikoptrar.

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska dessutom vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och erbjudas i rimlig tid.

Varje region representeras i samverkansnämnden av tre ledamöter och tre ersättare. Region Uppsala representeras av ordinarie ledamöter Emilie Orring (M), Malin Sjöberg Högrell (L) och Helena Proos (S) och ersättare Björn-Owe Björk (KD), Fredrik Leijerstam (MP) och Vivianne Macdisi (S).

Samverkansavtal Sjukvårdsregion Mellansverige;

Avtal med Sjukvårdsregion Mellansverige

Mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet:

Sjukvårdsregion Mellansverige (sjukvardsregionmellan.se)

Protokoll och handlingar

Mellanlänsavtal

Bilaterala mellanlänsavtal har tecknats mellan:

Region Uppsala och Region Västmanland

Region Uppsala och Region Stockholm (avtalet upphör att gälla från och med 2021-10-01. Samarbetet regleras från och med 2021-10-01 enligt riksavtalet.)

Regionerna har samverkat via olika överenskommelser för att erbjuda boende och pendlare, som av närhets- eller kommunikationsskäl vill söka vård i grannregionerna vidgade möjligheter än vad som ges i Riksavtalet.

Övriga samverkansavtal

Region Uppsala har tecknat vårdavtal med Norra sjukvårdsregionsförbundet samt Åland som reglerar samarbetet med Akademiska sjukhuset gällande specialistvård.

Vårdavtal Norra sjukvårdsregionsförbundet

Kontakt

Kontaktperson för personal på Akademiska sjukhuset

Gabriel Bengtsson, marknadschef

gabriel.bengtsson@akademiska.se

Kontaktperson för personal på Regionkontoret

Jessica Bräck, enhetschef

jessica.brack@regionuppsala.se