Patientadministrativa registreringar (PAS)

Region Uppsalas PAS-råd samordnar och beslutar i frågor som rör patientadministrativa registreringar. Patientadministrativa registreringar ska följa lagstiftning, nationella riktlinjer, avtal, regionplan och budget samt övriga beslut i regionen.

Chefläkare digitalisering har ansvar för att ett systematiskt arbete med patientadministrativa registreringar bedrivs i Region Uppsala. 

För att leda och samordna det arbetet operativt har chefläkaren utsett en PAS-ansvarig för Region Uppsala samt tillsatt ett PAS-råd. 

PAS-ansvarig

PAS-ansvarigs uppgifter:

 • Rådgivare till chefläkare digitalisering i PAS-frågor gällande utveckling av objektet Elektronisk patientjournal (EPJ) och övriga övergripande frågeställningar.
 • Leda regionens PAS-råd och utse tillfällig och permanenta arbetsutskott.
 • Beslutsfattare i frågor gällande riktlinjer för patientadministrativa registreringar inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat  vårdkontakter, kontakttyper och produktregistreringar.
 • Beslut fattas efter beredning i PAS-rådet​.
 • Beslutsfattare och stöd till EPJ i frågor som rapporteras till Socialstyrelsens patientregister (PAR-registret)​.
 • Samverka med företrädare inom närliggande ansvarsområden​
 • Företräda regionen i nationella grupperingar eller utse representation i samråd med chefläkare digitalisering​.

PAS-råd

PAS-rådets uppdrag:

 • Ta fram förslag till regionövergripande riktlinjer gällande patientadministrativa registreringar.​
 • Bereda och föreslå förändringar och förvalta termer och begrepp gällande patientadministrativa registreringar.​
 • Bevaka ansvarsområdet nationellt och inom regionen.​
 • Bevaka att riktlinjer inom ansvarsområdet följer lagar, nationella riktlinjer, Regionplan och budget och vårdavtal.​
 • Samverka med företrädare från närliggande ansvarsområden​

PAS-rådet leds av PAS-ansvarig för Region Uppsala. I rådet ingår representanter från vårdförvaltningarna, strategiska kompetenser vid Regionkontoret och Resurscentrum. Arbetsutskott tillsätts vid behov.

Kontaktuppgifter till PAS-organisationen

Representanter från alla vårdförvaltningar, vårdsystem på Resurscentrum, digitaliseringsavdelningen samt EPJ.

Kontakta i första hand den lokala PAS-organisationen på din förvaltning:

Nära vård och hälsas NVH-PAS och dokumentationsråd pas.nvh@regionuppsala.se 

Remiss till betalning inom Akademiska sjukhuset
Remiss till betalning | Region Uppsala

Vid Lasarettet i Enköping kontakta vårdsystemsamordnaren.

Folktandvården
ftv.it@regionuppsala.se 

PAS-ansvarig i Region Uppsala är Marie Lövgren. marie.kristina.lovgren@regionuppsala.se

Kontakt

Marie Lövgren

Controller vårdstyrelsen