Patientkontrakt

Region Uppsala arbetar med att utveckla och införa patientkontrakt i sina verksamheter med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Patientkontrakt ingår i personcentrerad vård och handlar om att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Patientkontrakt i Region Uppsala

Patientkontrakt bedrevs i Region Uppsala som ett projekt med implementering i alla förvaltningar fram till årsskiftet 2020-2021. 

I november 2020 beslutade styrgruppen att avsluta projektet i förtid. Anledning till beslutet var att det fanns fler fördelar med att övergå till ett mer långsiktigt, sammanhållet och systematiskt förbättringsarbete än att driva det i projekt.

Under våren 2022  har den länsövergripande styrgruppen för kunskapsstyrning tagit ett beslut att starta en lokal samverkansgrupp (LSG) inom personcentrerat arbetssätt. Gruppen kommer att starta under hösten 2022.

Patientkontrakt säkerställer att patienter får den vård de har behov av inom rimlig tid, oavsett egen förmåga att själva ta kontakt med hälso- och sjukvården eller att samordna vård- och omsorgsinsatser. Patientkontrakt handlar om att i varje möte mellan individen och vården ta tillvara på individens egen förmåga, stärka och utgå ifrån vad som är viktigt för hen. Arbetet med patientkontrakt stödjer en utveckling mot en Effektiv och nära vård 2030 med målbilden ”jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård”. Vi går från att se patienten och närstående som mottagare till istället göra dem till medskapare i sin egen vård och behandling.

I Region Uppsala och länets kommuner arbetar vi tillsammans med att sprida patientkontrakt som arbetssätt. Vi kartlägger och inventerar det arbete som redan pågår inom verksamheterna och gör därmed patientkontrakt till en naturlig del i det pågående arbetet. Målet är att skapa en god patientsäkerhet där patient och närstående ska uppleva vården som säker och sammanhängande, även över förvaltningsgränserna och i den kommunala omsorgen.

Film

Äldremottagningar

Region Uppsala ska ta hand om invånare äldre än 75 år som har flera olika behov av hälso- och sjukvård.

Röster om patientkontrakt från Vitalis

Externa länkar

Här hittar du länkar till nationella organisationer.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se