Patientsäkerhetsberättelser år för år

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver regionens mål för patientsäkerhetsarbete, vilka strategier och åtgärder som genomförs för att minska risk för vårdskada.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Uppsala, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska visa:

  • Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år.
  • Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
  • Vilka resultat som uppnåtts.

Kontakt

Kontakta mig om du är intresserade av äldre patientsäkerhetsberättelser.

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg