Patientsäkerhetskultur /säkerhetskultur

En god säkerhetskultur innebär att alla i hälso- och sjukvården är medvetna om och vaksamma på de risker som kan uppstå. Chefer och ledare i vården har ett avgörande ansvar för att skapa förutsättningar för en god säkerhetskultur. Men var och en i organisationen har en viktig roll, oavsett yrke

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop

Det som är en säker miljö för patienterna är också en säker arbetsmiljö för personalen, och tvärtom. En god arbetsmiljö gynnar alla, har Marianne Törner visat i sin forskning.

Hennes forskning om säkerhet, organisation och ledarskap på Göteborgs universitet har särskilt fokus på säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetsplatsen, och sambandet med patientsäkerhet och personalhälsa.

Forskningen visar att det finns ett antal tydliga faktorer som hänger ihop med ett gott säkerhetsklimat för både patienter och personal. Exempelvis är det centralt att medarbetare har god kunskap, förmåga och förutsättningar att agera säkert. Då är det viktigt med lagom mycket krav och tid för återhämtning. Men det handlar också om att medarbetare ska vilja och våga bidra med sitt kunnande. Medarbetares förmåga och motivation att agera säkert ökar om arbetet känns meningsfullt och att chefer och kollegor värdesätter arbetsinsatsen.

En viktig förutsättning är att det finns resurser för att göra ett gott arbete, så att medarbetare kan känna sig nöjda med kvaliteten. Ett bra sätt för chefer att visa att arbetsinsatsen är högt värderad, är att involvera medarbetare i beslut och planering. Det gör att kunskap och erfarenheter tas tillvara, och det visar också att ledningen har tillit till medarbetares förmåga att bidra till verksamhetens mål. Det stärker medarbetares tillit till sin egen förmåga och motivation att göra sitt bästa. En annan väsentlig förutsättning är att organisationen har rättvisa procedurer, så att medarbetare vågar påtala missförhållanden.

Arbetar ni säkert – för personal och patienter?

Pratar vi på vår enhet om hur arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop?

Behöver ni prata mer om säkerhetsklimatet hos er?

Då finns det ett enkelt upplägg med en film (6 min) som fungerar som en dialogstartare för arbetsgruppen. Därefter går man vidare och diskuterar fyra frågor (5 min/fråga). Skriv ner identifierade områden som er enhet behöver arbeta vidare med i det systematiska arbetsmiljöarbetet (handlingsplanen). 

Kontakt

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg