Patientsäkerhetskultur /säkerhetskultur

En god säkerhetskultur innebär att alla i hälso- och sjukvården är medvetna om och vaksamma på de risker som kan uppstå. Chefer och ledare i vården har ett avgörande ansvar för att skapa förutsättningar för en god säkerhetskultur. Men var och en i organisationen har en viktig roll, oavsett yrke

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop

Det som är en säker miljö för patienterna är också en säker arbetsmiljö för personalen, och tvärtom. En god arbetsmiljö gynnar alla menar Marianne Törner, ledare för Göteborgs universitets forskargrupp Säkerhet, organisation och ledarskap.

Forskningen vid Göteborgs universitet visar att det finns ett antal tydliga faktorer som hänger ihop med e vid Götebott gott säkerhetsklimat för både patienter och personal. Exempelvis är det centralt att medarbetare har god kunskap, förmåga och förutsättningar att agera säkert. Då är det viktigt med lagom mycket krav och tid för återhämtning. Men det handlar också om att medarbetare ska vilja och våga bidra med sitt kunnande. Medarbetares förmåga och motivation att agera säkert ökar om arbetet känns meningsfullt och att chefer och kollegor värdesätter arbetsinsatsen.

Engagemang lyfter alla medarbetare

En viktig förutsättning är att det finns resurser för att göra ett gott arbete, så att medarbetare kan känna sig nöjda med kvaliteten. Ett bra sätt för chefer att visa att arbetsinsatsen är högt värderad, är att involvera medarbetare i beslut och planering. Det gör att kunskap och erfarenheter tas tillvara, och det visar också att ledningen har tillit till medarbetares förmåga att bidra till verksamhetens mål. Det stärker medarbetares tillit till sin egen förmåga och motivation att göra sitt bästa. En annan väsentlig förutsättning är att organisationen har rättvisa procedurer, så att medarbetare vågar påtala missförhållanden.

Kontakt

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg