Personcentrerad vård - en mänskligare vård i Region Uppsala

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt och innebär att verkligen se till människan bakom diagnosen: en människa med tankar och känslor, erfarenheter och kunskaper, traditioner och värderingar. Personer som söker vård är så mycket mer än sin sjukdom. Därför är det viktigt att utgå från personens upplevelse av sin situation som patient och se vilka förutsättningar, resurser och hinder som hen har.

Patientens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, det är kärnan i personcentrerad vård - alltså patientens egen beskrivning av sin hälsa, identitet och livssituation. Kombinationen av berättelsen och vårdpersonalens medicinska kunskaper blir en gemensam överenskommelse som dokumenteras för hur den fortsatta vården planeras.

Vi gör det av flera skäl, främst för att vi vet att de mänskliga vinsterna är större när patienter och deras anhöriga/närstående är mer involverade i sin egen hälsa och vård, men också för att vi vet att de medicinska resultaten bli bättre, vården effektivare och kostnaderna lägre.

De tre nyckelbegreppen för personcentrerad vård är: partnerskap, berättelse och dokumentation.

Nyckelbegrepp

Partnerskapet

Partnerskapet handlar om att bygga en ömsesidig respekt och förståelse för varandras kunskaper. Personen kan sina förmågor, samt vet hur det är leva med sin sjukdom. Vårdpersonalen har professionell kunskap om sjukdom, vård, behandling och/eller rehabilitering på en generell nivå. När dessa båda kompetenser möts och respekteras av båda parter, skapas ett partnerskap.

Berättelsen

Berättelsen handlar om att ge tid och utrymme för personen att berätta om sitt tillstånd och sin livssituation. Den är en viktig del för att få en helhetsbild av personen och inte bara se själva sjukdomen. Berättelsen är grunden för en gemensam vårdplanering och överenskommelse om de kommande stegen i behandling/rehabilitering.

Dokumentation

Dokumentation handlar om att fånga berättelsen och den individuella planen i patientjournalen och se till att dokumentationen följer personen genom vårdkedjan. Personen ska inte behöva upprepa sin berättelse gång på gång för nya vårdgivare.

Källa: GPCC (Centrum för personcenreread vård)

Här hittar du mer information om relaterade ämnesområden.

Till Patientkontrakt

Instruktion för att teckna överenskommelse

Rutin för att säkerställa och tydliggöra uppdrag för patient-, brukare- och närståenderepresentanter.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se