Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Här hittar du information om Region Uppsalas arbete med att utveckla en lokal organisation och arbetsprocess för införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt hur regionen samverkar om vårdförloppen inom systemet för nationell kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

I juni 2019 tecknade regering och SKR en överenskommelse i syfte att inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning ta fram vårdförlopp för nya sjukdomsområden. Till skillnad från standardiserade vårdförlopp för cancer heter de nya vårdförloppen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (Vårdförlopp).

Vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Planerade vårdförlopp

Arbetet med framtagnadet av nya vårdförlopp sker nu i rask takt, för uppdaterad information läs mer på Sveriges kommuner och regioners hemsida för Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp.

Ökad jämlikhet med vårdförlopp

De nya vårdförloppen inkluderar prevention och tidig upptäckt till livet som frisk eller livet med kronisk sjukdom, medan de standardiserade vårdförloppen i cancer avgränsas från misstanke till första behandling. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Kontaktpersoner Region Uppsala

Införande av vårdförlopp

Remissvar vårdförlopp - Region Uppsala

Relaterade webbsidor

Kontakt

Jennie Wong

Processledare