Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Här hittar du information om Region Uppsalas arbete med att utveckla en lokal organisation och arbetsprocess för införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt hur regionen samverkar om vårdförloppen inom systemet för nationell kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

I juni 2019 tecknade regering och SKR en överenskommelse i syfte att inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning ta fram vårdförlopp för nya sjukdomsområden. Till skillnad från standardiserade vårdförlopp för cancer heter de nya vårdförloppen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

De personcentrerade sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete för att ta fram personcentrerade sammanhållna vårdförlopp inom tio sjukdomsområden:

  • Hjärtsvikt
  • Höftledsartros
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Kritisk benischemi
  • Osteoporos
  • Reumatoid artrit
  • Schizofreni-förstagångsinsjuknande
  • Sepsis
  • Stroke och TIA
  • Utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar

Under 2020 ska minst fem av dessa vårdförloppen implementeras.  I slutet av januari 2020 skickades sju av de tio vårdförloppen ut på en öppen nationell remiss med svarsfrist den 6 mars. Region Uppsala kommer att lämna en samlat remissvar, för mer information se Remissvar vårdförlopp. Vidare ska VF för fler sjukdomsområden tas fram där psykiatriska diagnoser är ett prioriterat område.

Planerade vårdförlopp

Arbetet med framtagnadet av nya vårdförlopp sker nu i rask takt, för uppdaterad information läs mer på Sveriges kommuner och regioners hemsida för Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp.

Ökad jämlikhet med vårdförlopp

De nya vårdförloppen inkluderar prevention och tidig upptäckt till livet som frisk eller livet med kronisk sjukdom, medan de standardiserade vårdförloppen i cancer avgränsas från misstanke till första behandling. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Material för införande av Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Remissvar personcentrerade sammanhållna vårdförlopp - Region Uppsala

Remissvar personcentrerade sammanhållna vårdförlopp - Region Uppsala

Kontakt

Jennie Wong

Processledare