Siish – snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård

Vården behöver fler smarta lösningar som hjälper patienterna till bättre hälsa. Därför deltar Region Uppsala i projektet Siish. Målet är att avsevärt förkorta tiden för införandet av innovationer i vården.

Trycket på vården ökar ständigt, samtidigt som resurserna minskar. Nya innovativa produkter och metoder är en del i lösningen av problemet. Men tiden, från att ett behov är identifierat till att en ny kvalitetssäkrad lösning kan användas, är för lång. Det finns ett stort behov av att snabbare införa innovativa produkter och lösningar i hälso- och sjukvården på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt.

Om projekt Siish

Region Uppsala är en viktig part i projektet, tillsammans med landets övriga sex universitetssjukhus med omgivande innovationsorganisationer.
Genom att identifiera, ta till vara, testa och sprida de goda arbetsmetoder som redan finns, stärka de regionala innovationsstöden och påverka regelverket kring införandet av innovationer så ska vi nå målet – samordnade arbetsmetoder för snabbare implementering av nya lösningar i vården över hela landet.

Siish finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Swelife och pågår mellan december 2022 och december 2025.

I en omfattande förstudie till projektet har landets sju regionala innovationsekosystem identifierat sex övergripande områden där behovet av utveckling är extra stort:

 • Engagerat ledarskap​ som sätter mål och resurser för innovationsarbete.
 • Effektiva kontaktvägar för samverkan mellan vården, näringsliv och forskning.
 • Förankrade innovationsstrategier och processer i hälso- och sjukvården.
 • Ökad kunskap om regelverk såsom upphandlingsregler och regler kring hälsodata till exempel, hos företag med potential att göra nytta för vården.
 • Ökad kunskap hos offentliga och privata aktörer om innovationsprocessens delar samt förbättrat samarbete mellan aktörerna.
 • Förändrad kultur för att öka intresse och vilja att införa innovationer.

Genomförda och planerade arbeten

Under hösten 2023 har de sju innovationsekosystemen besökt varandra för att granska respektive regions innovationssystem. Syftet är att dels lyfta goda arbetsmetoder som kan spridas till andra regioner, dels lyfta områden som kan utvecklas. Resultaten av detta omfattande arbete tar projektet nu med in i förbättrings- och utvecklingssprintar.

Regioner som ingår i projekt Siish

 • Region Västerbotten, Umeå universitet Holding.
 • Region Örebro, Örebro Innovationskontor.
 • Region Stockholm, KI Innovations.
 • Region Uppsala, Uppsala universitet.
 • Region Skåne, Lunds universitet.
 • Region Östergötland, East Sweden Medtech.
 • Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Science Park. 

Kontakt

Maria Tunebjer

Chef