Nollvision mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter som kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. I begreppet våld i nära relationer ingår bland annat pågående eller avslutade parrelationer, hedersrelaterat våld och barnmisshandel.

Personer som är utsatta för våld i nära relationer kan bland annat behöva vård eller behandling från hälso- och sjukvården och tandvården liksom stöd och hjälp från socialtjänsten. Utöver mötet med potentiellt utsatta patienter kan kollegor vara utsatta för våld. För en person som är utsatt för våld i nära relation kan arbetsplatsen vara en extra viktig plats.

Regionstyrelsen antog under hösten 2020 en nollvision mot våld i nära relationer. Region Uppsala ska tillsammans med länets kommuner, i nuvarande samarbetsorgan, verka för att nollvisionen gällande våld i nära relation uppnås.

Nollvisionens mål på kort sikt är att bedriva kompetenshöjande insatser och aktivt uppmärksamma frågan om våld i nära relation.

På lång sikt är målet att alla verksamheter i Region Uppsala har tillräckliga kunskaper för att upptäcka och dokumentera våld, att kunna ge våldsutsatta personer relevant vård och behandling samt råd om var ytterligare stöd går att få.

Hälso- och sjukvårdens ansvar

  • Upptäcka och uppmärksamma våld.
  • Erbjuda vård och omvårdnad till våldsutsatta personer.
  • Samverka och hänvisa dessa personer till hjälp från andra aktörer.
  • Ha kunskap om ett bra fungerande arbetssätt och effekten av insatser.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (socialstyrelsen.se)

 

Stöd till den som är utsatt för våld eller våldsamt beteende

Nationell och regional information att hänvisa till.

Styrande dokument för vårdpersonal

Vägledning för hur du som vårdpersonal ska agera.

Vägledning för chefer och medarbetare

Utbildningar för personal i Uppsala län.

Kontakt

Cecilia Brenner

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor