Nollvision mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter som kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas.

Personer som är utsatta för våld i nära relationer kan bland annat behöva vård eller behandling från hälso- och sjukvården och tandvården liksom stöd och hjälp från socialtjänsten.

Regionstyrelsen antog under hösten 2020 en nollvision mot våld i nära relationer. I begreppet våld i nära relationer ingår parrelationer, hedersrelaterat våld och barnmisshandel.

Hälso- och sjukvårdens ansvar

  • Upptäcka och uppmärksamma våld.
  • Erbjuda vård och omvårdnad till våldsutsatta personer.
  • Samverka och hänvisa dessa personer till hjälp från andra aktörer.
  • Ha kunskap om ett bra fungerande arbetssätt och effekten av insatser.

 

Styrande dokument för vårdpersonal

Styrande dokument för olika verksamheter inom Region Uppsala där du som vårdpersonal får vägledning i hur du ska agera.

Stöd till den som är utsatt för våld eller våldsamt beteende

Nationell och regional information att hänvisa till.

Vägledning för chefer och medarbetare

Här hittar du en mängd utbildningar som är till för all personal i Uppsala län.

Kunskapshöjande insatser

Inom Region Uppsala pågår ett aktivt arbete med kunskapshöjande insatser. Samverkan bedrivs både internt inom regionen och externt med andra aktörer.

 

Kontakt